تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با نگاه آینده پژوهانه: موردپژوهی شهر همدان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UACECONF01_089

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1400

چکیده مقاله:

شهر پیچیدهترین و متنوعترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری کارآمد، انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر مغفول میماند. پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار ۱مدیریت شهری با نگاه آینده پژوهانه در شهر همدان تدوین شده است. روش پژوهش به کارگرفته شده از نوع ترکیبی متوالی(اکتشافی- تبیینی) است، جامعه آماری پژوهش مشتمل بر۳۵ نفر از خبرگانی است که دارای صلاحیت علمی و اجرایی در موضوع مدیریت شهری میباشند. روش و ابزار تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا و در بخش کمی مبتنی بر تحلیل ساختاری با بهره گیری از نرم افزار میک مک است. نتایج تحقیق نشان میدهد؛ عوامل "ضعف در حس تعلق شهری شهروندان"، "عدم بهرهگیری کافی از توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه شهری"، "عدم وجود زیرساختهای نوین شهری"،" عدم وجود منابع درآمد پایدار" از عومل اساسی در ناکارآمدی شهری است که میتواند نه تنها مدیریت شهری را در وضعیت موجود بلکه میتواند مدیریت شهری را در وضعیت مطلوب و آینده دچار چالشهای جدی و اساسی نماید. در این راستا حرکت به سوی شهرهای پایدار و سازمان فضایی مطلوب نیازمند رفع چالشهای امروزی است. از دیگر نتایج پژوهش حاضر، خوشه بندی و گونه بندی عوامل به دسته بندی عوامل وابسته، مستقل، بینابین و استراتژیک است.

نویسندگان

میترا انصاری

استادیار،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.