مقایسه سازگاری اجتماعی دختران و پسران در ارتباط با درس تربیت بدنی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEPACONF06_215

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی سازگاری اجتماعی دانش آموزان و تفاوت سازگاری دختران وپسران مرتبط با درس تربیت بدنی در دوره اول دبیرستان بوده است. این پژوهش به روشپرسشنامه ای انجام شد که در آن ۳۷۸ نفر (پسر و دختر) شاغل در مدارس دوره اولدبیرستان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶ به انجام رسید. برای تحلیل داده ها از روش هایآماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بررسی داده های حاصل از پژوهش با آزمون T تکنمونه ای برای سازگاری اجتماعی از T مستقل برای مقایسه دختران و پسران و از همبستگیبرای ارتباط سازگاری اجتماعی با درس تربیت بدنی در سطح معناداری ۰۵ / ۰ مورد تحلیلقرار گرفت و نتایج حاصل معنی دار گزارش شد. با توجه به تغییر نظام آموزشی به ۶ - ۳ - ۳و عدم بررسی این موضوع در سال های اخیر نیاز به بررسی وضعیت سازگاری اجتماعیدانش آموزان این دوره با توجه به افزایش میانگین های سنی احساس می شود. لذا عملکردبرنامه درسی در دوره اول دبیرستان در نتیجه این پژوهش مشخص شد. با این کهسازگاری اجتماعی دانش آموزان در تحلیل انفرادی پرسشنامه ها به سمت پرخاشگریدارای چولگی بود و دانش آموزان دارای سطحی از پرخاشگری بودند ولی در سطح کلیسازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای سطح مناسبی بود. در مقایسه سازگاری اجتماعیدختران و پسران نیز تفاوت معناداری مشاهده شد که بیان کننده تفاوت سازگاری اجتماعیدختران و پسران بود که با بررسی میانگین های جامعه و نمونه مشخص شد که دختراننسبت به پسران دارای سازگاری بهتری بودند. تحلیل همبستگی نمرات پایانی درستربیت بدنی دانش آموزان با سازگاری اجتماعی نشان داد که بین نمرات دانش آموزان وسازگاری اجتماعی آنها همبستگی بالایی وجود دارد که نشان می دهد برنامه درسی تربیتبدنی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان تاثیر داشته است.

کلیدواژه ها:

دانش آموزان ، سازگاری اجتماعی ، برنامه درسی تربیت بدنی ، فعالیت بدنی

نویسندگان

زهرا سلمان

دانشیار، گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سمیه مظفری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالفضل مهدی لو

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران