ارائه چارچوبی جدید مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری چندمعیاره جهت ارزیابی سازمان با در نظر گرفتن فاکتورهای عملکردی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF06_050

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در کشور ایران، بانکها به منزله کانون اصلی انجام فعالیتهای اقتصادی شناخته میشوند و نقش مهمی رادر راستای کمک به توسعه اقتصادی ایفا میکنند. واضح است که موفقیت موسسات مالی نظیر بانکها و همچنین رشد اقتصاد کشور به شیوه عملکرد منابع انسانی بستگی دارد. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر یک رویکرد جدید مبتنی بر روشهای تصمیم گیری چندمعیاره به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانکی نسبت به فاکتورهای عملکردی کارکنان ارائه شده است. در ابتدا فاکتورهای عملکردی کارکنان براساس جنبه های مختلف کارت امتیازی متوازن از طریق مرور ادبیات شناسایی شده است. سپس اوزان این فاکتورها با به کارگیری روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بهترین تعیین شده است. در گام سوم به منظور نشان دادن کاربرد رویکرد پیشنهادشده، عملکرد چند شعبه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی GC-TOPSIS مورد ارزیابی و بهترین آن با توجه به فاکتورهای عملکردی کارکنان انتخاب شده است. به طورکلی نتایج به دست آمده از مطالعه موردی نشان از کاربرد و کارایی رویکرد پیشنهادی در حوزه ارزیابی عملکرد دارد.

نویسندگان

امین ماندگار

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران