CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی نحوه انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتها برای طرح لرزه ای قابهای بتن مسلح در مقابل فروریزش

عنوان مقاله: ارزیابی نحوه انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتها برای طرح لرزه ای قابهای بتن مسلح در مقابل فروریزش
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0075
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب بیاتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلطانی محمدی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

خلاصه مقاله:
طرح لرزه ای انواع سیستمهای سازه ای (ازجمله قابهای بتن مسلح) دربرابر فروریزش، مستلزم محاسبه پارامترهای تقاضا و ظرفیت سازه ای، براساس پاسخ سازه، با استفاده از منحن یهای حاصل از تحلیل دینامیکی فزاینده م یباشد. این منحن یها ب راساس تعداد قابل توجهی از تحلی لهای دینامیکی غیرخطی مجموعه زلزله های انتخابی بدست م یآیند. بدیهی است که تحلی لهای دینامیکی فزاینده بسیار زمانبر م یباشند. از اینرو، در صورتیکه بتوان با استفاده از تعداد زلزله های کمتر، پاسخهایی متناظر با نتایج حاصل از تحلیل کل مجموعه انتخابی بدست آورد، به نحو چشمگیری از حجم تحلیل های غیرخطی لازم کاسته خواهد شد. بنابراین لزوم ارزیابی روشهای مختلف انتخاب و مقیاس شتاب نگاشتها به منظور کاربرد در تحلی لهای دینامیکی غیرخطی آشکار می گردد. هدف از این پژوهش، طراحی لرز ه ای سازه های قابی بتن مسلح در برابر فروریزش، با بهره گیری از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزایندهIDA)و روش طراحی مستقیم ب راساس تغییر مکان، تحت رکوردهای انتخابی و مقیا سشده با استفاده از نر مافزار اجزامحدودCOM3 باشد. در این تحقیق، در قالب فرضیات موجود، نشان داده م یشود که منحنی اصلی خلاصه شده تحلیل دینامیکی فزاینده 50 درصد) را می توان تنها با هفت رکورد انتخابی و مقیاس شده، با تقریب مناسبی پیش بینی نمود. )

کلمات کلیدی:
روش‌هاي انتخاب و مقياس‏‌سازي شتاب‏نگاشت‌ها، آناليز ديناميكي فزاينده، قاب بتن مسلح، فروريزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120269/