مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NIC-3-1_003

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

خطمشیهای عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خطمشیگذاری در قالب مراحل خطمشیگذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ میکند. فرآیند خطمشیگذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی میباشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گامهای پنجگانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی، بهعنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتا تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی میباشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعهی کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری میباشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که ابعاد مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجهگیری کلی اشاره به آن دارد که، خطمشیهای عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزشها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیینکننده حد و مرزها، انعطاف و آیندهنگری، اخلاقمداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

نویسندگان

داود حسین پور

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

فتاح شریف زاده

استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

وجه الله قربانی زاده

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

یوسف زال

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران