CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان
شناسه (COI) مقاله: ICPCE03_345
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسر کیانی راد - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایلام.
علی یعقوبی - کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمان انوری - کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان بوده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش پرسنل بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در سال ۱۳۹۹ بوده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) بود. نمونه آماری از بین جامعه به تعداد ۳۰ نفر پرستار با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۱۵) نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) در دو گروه قرار گرفتند و بصورت تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش، تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری طی ۱۰ جلسه قرار گرفتند و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از یافته های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات فرسودگی شغلی در گروه آزمایش کاهش معنیداری در مراحل پسآزمون و پیش آزمون نسبت به گروه کنترل داشته است. بنابراین آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:
آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری، فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1197566/