CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه رابطه بین کیفیت خواب با شادی و نشاط (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند)

عنوان مقاله: مطالعه رابطه بین کیفیت خواب با شادی و نشاط (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند)
شناسه (COI) مقاله: ICPCE03_229
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی محمدپور - دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، خراسان رضوی، ایران.
احسان طوقی - کارشناس ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، خراسان رضوی، ایران.

خلاصه مقاله:
خواب یک فعالیت زیستی و پویایی است که در طول آن فرآیندهای حیاتی زیادی رخ می دهد که از زمان گذشته مورد توجـه اکثریـت اندیشـمندان بوده است. سلامتی انسان با کیفیت و کمیت همین خواب در ارتباط است ولی در برخی از مشاغل بـه دلیـل درگیـری شـیفت کـاری از جملـه قشـر زحمتکش پرستاران این بی خوابی و کمبود خواب ملموس و عینی است که می تواند در روند بهبودی بیماران و ایجاد روحیه مثبـت بـرای همراهـان آنان موثر واقع شود. همین بی خوابی می تواند سطح شادی و نشاط را در این قشر تقلیل دهد. این پژوهش با هدف مطالعه رابطه بین کیفیت خـواب با شادی و نشاط در پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند انجام شده است. روش در این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش با توجـه بـه تعداد جامعه آماری، تعداد ۱۵۰ نفر از پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار های این پـژوهش، پرسشنامه های"کیفیت خواب پیترزبورگ" و "شادی و نشاط زارع و امین پور" بوده است که داده ها با استفاده از آزمون همبسـتگی پیرسـون و نـرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین کیفیت خواب با آراستگی ظاهری و کـارآیی فـردی در پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند رابطه معناداری وجود دارد ولی بین کیفیت خواب با مولفه های رضایت از زندگی، تعامل اجتماعی و کمک بـه دیگران رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین یافته های این پژوهش حاکی از این است که بین سطح کیفیت خواب در پرستاران زن و مـرد تفـاوت معناداری وجود دارد ولی بین سطح شادی و نشاط در پرستاران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نگردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد کـه بـین کیفیت خواب با رضایت از زندگی در پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند رابطه معناداری وجود ندارد که ایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهش پاشـیب و همکاران (۱۳۹۵) همخوان می باشد؛ البته پیشنهاد می گردد که این پژوهش در شهر های دیگر کشور هم انجام شود تا امکان تعمیم و مقایسه نتـایج و یافته ها فراهم گردد.

کلمات کلیدی:
کیفیت خواب، شادی و نشاط، پرستاران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1197455/