CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر برنامه ترخیص مبتنی بر سلامت جنسی بر عملکرد جنسی بیماران تحت پروستاتکتومی از طریق مجاری (TURP)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر برنامه ترخیص مبتنی بر سلامت جنسی بر عملکرد جنسی بیماران تحت پروستاتکتومی از طریق مجاری (TURP)
شناسه (COI) مقاله: HWCONF05_062
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

رامین بیات - کارشناس ارشد پرستاری. دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایران
هومن شهسواری - دانشیار آموزش پرستاری. دپارتمان داخلی-جراحی. دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایران
سقراط فقیه زاده - استاد آمار زیستی. دپارتمان آمار زیستی. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مجتبی ویس مرادی - استاد پرستاری. دانشکده مطالعات تخصصی. دانشگاه نورد. نروژ

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: بزرگ شدن خوش خیم پروستات از بیماری هایی است که کیفیت زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرارمی دهد. از استانداردهای درمان آن، برداشتن پروستات از طریق مجاری ادراری (TURP) می باشد. که می تواند باعثاختلال در عملکرد جنسی شود و بر کیفیت زندگی افراد اثر سو بگذارد.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ترخیص مبتنی بر سلامت جنسی بر عملکرد جنسی بیماران تحت TURPتدوین شده است.روش پژوهش: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که ۸۰ بیمار تحت TURP بصورت تصادفی در دوگروه هدف (۴۰ مددجو) و کنترل (۴۰ مددجو) تخصیص یافتند. بررسی مشخصات دموگرافیک و اطلاعات پایه قبل ازمداخله آموزشی انجام گردید. آموزش برنامه ترخیص از زمان پذیرش برای گروه هدف در ۳ جلسه انجام گردید. ارزیابیعملکرد جنسی از طریق پرسشنامه IIEF-۱۵ یک ماه و سه ماه پس از مداخله آموزشی انجام گردید. داده ها با استفاده ازآزمون های آماری کای ۲ ، T مستقل، دقیق فیشر، رگرسیون خطی ساده و آنوای اندازه های تکراری توسط نرم افزارSPSS-۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: مقایسه دو گروه قبل از مداخله نشان داد که دو گروه در تمامی زمینه ها به جز سطح تحصیلات (P=۰/۱۸) ووضعیت بیمه (P=۰/۰۰۹) با همدیگر همسان هستند. مقایسه یک ماه بعد مداخله نشان داد که با کنترل اثر تحصیلات،تمایل جنسی در گروه هدف نسبت به گروه کنترل بصورت معناداری بهبود یافت (P=۰/۰۲۸). مقایسه سه ماه بعد مداخلهنشان داد که وضعیت عملکرد نعوظی (P=۰.۰۴۴)، تمایل جنسی (P=۰/۰۱)، رضایت از مقاربت جنسی (P=۰/۰۳) رضایت ازعملکرد جنسی (P=۰/۰۱۱) و نمره کلی عملکرد جنسی (P=۰/۰۳۸) گروه هدف نسبت به گروه کنترل بصورت معناداریبهبود یافت.

کلمات کلیدی:
برنامه ترخیص، سلامت جنسی، عملکرد جنسی، جراحی پروستات از طریق مجاری (TURP)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1196658/