CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض
شناسه ملی مقاله: JR_AMVJ-3-30_003
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه حاجیان - استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
الهه بیات - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران،
رضا حبیبی - استادیار و عضو هیئت علمی گروه بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران.

خلاصه مقاله:
مالیاتها یکی از بزرگترین اقلام هزینه را برای اکثر شرکتها تشکیل میدهند، از این رو به شرکتها انگیزهای قوی برای کاهش بار مالیاتی خود با روشی موسوم به اجتناب از پرداخت مالیاتی ارائه میدهند، اگر فعالیتهای مالیاتی جانشینی برای استفاده از بدهی باشد، این امر میتواند کیفیت بدهی را افزایش، هزینههای مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و درنهایت هزینهی بدهی را کاهش دهد. ریسک مالیاتی میتواند ناشی از استراتژیهای برنامهریزی مالیاتی شرکت باشد ازاینرو هدف این تحقیق بررسی بررسی تاثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ با نمونه مشتمل بر ۲۰۵ شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفادهشده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض تاثیر معناداری و مستقیمی دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض تاثیر معناداری و معکوسی دارد. و در فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه نشان داد نماگر ریسک بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه استقراض تاثیر معناداری ومعکوسی دارد. نتایج تحلیلهای چند متغیره نشان میدهد که شرکتهایی که از پرداخت مالیات اجتناب میکنند، نرخ سود بیشتری را به بدهیهای خود پرداخت میکنند. بدیهی است که بستانکاران، اجتناب از مالیات را به عنوان یک منبع ریسک اعتباری تلقی میکنند.

کلمات کلیدی:
اجتناب مالیاتی, تهاجم مالیاتی, ریسک مالیاتی, ریسک اعتباری, هزینه استقراض

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1195164/