تحلیل و طراحی نیازمندی های نرم افزاری بر اساس فرآیندهای مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو)

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.047
شناسه ملی سند علمی: R-1194327
تاریخ درج در سایت: 13 اردیبهشت 1400
مشاهده: 551
تعداد صفحات: 176
سال انتشار: 1400

فایل این گزارش در 176 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

چکیده گزارش:

مستند سازی نیازمندی ها به تشریح و توضیح مواردی که یک سیستم نرم افزاری انجام می دهد و یا به عبارت دیگر به توصیف عملکردها، میپردازد. این تشریح در طول توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد تا شاخصی باشد برای آنچه سیستم انجام می دهد یا باید انجام دهد. همچنین این مستند سازی به عنوان یک توافق نامه میان ذی نفعان مورد استفاده قرار می گیرد .به طور کلی، نیازمندی ها توسط تمام کسانی که در تولید نرم افزار نقشی دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. تکمیل و به روزرسانی سند، از مهم ترین عملکردها در مستند سازی نیازمندی ها است.

این پروژه به تحلیل و طراحی سامانه مورد نیاز مرکز آبانیرو می پردازد. مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) یکی از مراکز مستقل زیرمجموعه پژوهشگاه نیرو است که به منظور راهبری، انسجام بخشی و یکپارچه سازی فعالیت های مربوط به آزمون، بازرسی و استاندارد با هدف ایجاد فرآیندهای تضــمین کیفیت کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و انرژی کشور تاسیس شده است. سیاست گذاری های متمرکز و توسعه توانمندی های ساخت داخل، ارتقا کیفی کالاها به ویژه محصولات داخلی و توسعه بازارهای هدف اعم از بین المللی، منطقه ای و داخلی، یکپارچگی و قابلیت اعتماد اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و تامین کنترل کیفیت در صنعت برق و انرژی از دیگر اهداف این مرکز محسوب می شوند.

مرکز آبانیرو که در راس آن رئیس مرکز قرار دارد، دارای سه مدیریت با عنوان های ۱) برنامه ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی ۲) بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی و ۳) توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی است. در راستای تحقق اهداف عنوان شده، این مرکز نیازمند سـامانه ای یکپارچه به منظور مدیریت فعالیت ها و فرآیندهای درون سازمانی خود اسـت. بدین منظور این پروژه با هدف تحلیل و طراحی نیازمندی های نرم افزاری و فرآیندی این مرکز دنبال شده است. در این پروژه ابتدا به شناخت مرکز آبانیرو و استخراج فرآیندها و روال های اجرایی پرداخته شده است و سپس بر اساس این فرآیندها، فرم های اطلاعاتی مورد نیاز طراحی و نیازمندی های نرم افزاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب گزارش

فهرست مطالب

۱ - مفاهیم و تعاریف

۱ - ۱ مقدمه

۱ - ۲ هدف

۱ - ۳ محدوده

۱ - ۴ اصطلاحات

۱ - ۴ - ۱ اصطلاحات اختصاصی

۱ - ۴ - ۲ اصطلاحات نرم افزاری

۱ - ۵ نقش های فرایندی و کارتابل ها

۱ - ۶ فرایندها

۱ - ۶ - ۱ استاندارد مدل سازی 2 BPMN

۱ - ۶ - ۲ فرایندها و زیر فرایندهای مرکز

۱ - ۷ نیازمندی های نرم افزاری

۱ - ۷ - ۱ سند نیازمندی های نرم افزاری

۱ - ۷ - ۲ نیازمندی های نرم افزاری مورد انتظار از سامانه

۲ - تحلیل فرایندهای مدیریت برنامه ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی

۲ - ۱ مقدمه

۲ - ۲ فرایندها و زیر فرایندها

۲ - ۲ - ۱ تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها

۲ - ۲ - ۲ عضویت آزمایشی در شبکه آزمایشگاه ها

۲ - ۲ - ۳ ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاه ها

۲ - ۲ - ۴ تمدید عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه ها

۲ - ۲ - ۵ اخذ گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد) - آزمون نوعی

۲ - ۲ - ۶ اخذ گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد) - آزمون نمونه طراحی شده اولیه

۲ - ۲ - ۷ انجام آزمون نمونه

۲ - ۲ - ۸ تمدید گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد)

۲ - ۲ - ۹ ارزیابی فنی

۲ - ۲ - ۱۰ نیازسنجی و اولویت بندی و طراحی آزمایشگاه ها

۲ - ۲ - ۱۱ انجام آزمون

۲ - ۲ - ۱۲ استعلام هزینه و زمان انجام آزمون

۲ - ۳ فرم های اطلاعاتی

۲ - ۳ - ۱ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه

۲ - ۳ - ۲ فرم درخواست اخذ گواهی تأیید محصول

۲ - ۳ - ۳ فرم درخواست تمدید گواهی محصول

۲ - ۳ - ۴ فرم درخواست انجام آزمون نمونه

۲ - ۳ - ۵ فرم درخواست تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها

۲ - ۳ - ۶ فرم تمدید عضویت در شبکه آزمایشگاه

۲ - ۳ - ۷ فرم ارزیابی فنی- عضویت آزمایشی در شبکه آزمایشگاه ها

۲ - ۳ - ۸ فرم ارزیابی فنی – تمدید عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه ها

۲ - ۳ - ۹ فرم ارزیابی فنی - ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه

۲ - ۳ - ۱۰ فرم ارزیابی فنی - اخذ گواهی تأیید محصول

۲ - ۳ - ۱۱ فرم ارزیابی فنی - تجهیز و راه اندازی اتوسعه آزمایشگاه ها

۲ - ۳ - ۱۲ فرم استعلام هزینه و زمان انجام آزمون

۲ - ۳ - ۱۳ فرم نظرسنجی انجام آزمون

۳ - تحلیل فرآیدهای مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استاندارد های صنعت برق و انرژی

۳ - ۱ مقدمه

۳ - ۲ فرآیندها و زیرفرایندها

۳ - ۲ - ۱ انجام بازرسی سطح یک

۳ - ۲ - ۲ انجام بازرسی سطح دو

۳ - ۲ - ۳ انجام بازرسی سطح سه

۳ - ۲ - ۴ انجام بازرسی تصادفی یا سرزده

۳ - ۲ - ۵ ارسال فراخوان و عضویت شرکت های بازرسی

۳ - ۲ - ۶ ارزیابی دورهای شرکت های بازرسی

۳ - ۲ - ۷ ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی صنعت برق

۳ - ۲ - ۸ استعلام هزینه و زمان انجام بازرسی

۳ - ۳ فرم های اطلاعاتی

۳ - ۳ - ۱ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی

۳ - ۳ - ۲ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی

۳ - ۳ - ۳ فرم درخواست انجام بازرسی

۳ - ۳ - ۴ فرم استعلام زمان و هزینه انجام بازرسی

۳ - ۳ - ۵ فرم ITP

۳ - ۳ - ۶ فرم بازرسی سطح یک

۳ - ۳ - ۷ فرم بازرسی سطح دو

۳ - ۳ - ۸ فرم بازرسی سطح سه

۳ - ۳ - ۹ فرم ارزیابی دوره ای شرکتهای بازرسی

۳ - ۳ - ۱۰ فرم درخواست انجام بازرسی تصادفی یا سرزده

۳ - ۳ - ۱۱ فرم فراخوان

۳ - ۳ - ۱۲ چک لیست ارزیابی بازرس

۳ - ۳ - ۱۳ فرم ثبت شکایت

۳ - ۳ - ۱۴ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان

۳ - ۳ - ۱۵ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان

۴ - تحلیل فرآیندهای مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

۴ - ۱ مقدمه

۴ - ۲ فرآیندها و زیرفرایندها

۴ - ۲ - ۱ نیازسنجی و اولویت بندی استانداردها/ دستورالعمل ها

۴ - ۲ - ۲ ارسال فراخوان و انتخاب محقق

۴ - ۲ - ۳ تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردها

۴ - ۲ - ۴ تدوین، بازنگری و الحاقیه دستورالعمل ها

۴ - ۳ فرم های اطلاعاتی

۴ - ۳ - ۱ فرم پیشنهاد نیاز به استاندارد دستور العمل

۴ - ۳ - ۲ فرم تشریح پروژه واگذاری

۴ - ۳ - ۳ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی

۴ - ۳ - ۴ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان

۴ - ۳ - ۵ فرم ارزیابی کیفی محققین دانشگاهی

۴ - ۳ - ۶ فرم ارزیابی کیفی شرکت / مؤسسه / سازمان

۴ - ۳ - ۷ فرم گزارش نتایج ارزیابی کیفی

۴ - ۳ - ۸ فرم تعریف پروژه استاندارد دستورالعمل

۴ - ۳ - ۹ فرم ارزیابی فنی پیشنهاد پروژه استاندارد دستورالعمل

۴ - ۳ - ۱۰ مصوبه کمیته واگذاری پیمان

۴ - ۳ - ۱۱ فرم استاندارد

۴ - ۳ - ۱۲ فرم دستور العمل

۵ - نتیجه گیری

۶ - مراجع


فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ جریان فرایند تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها

نمودار ۲-۲ جریان فرایند عضویت آزمایشی در شبکه آزمایشگاه ها

نمودار ۲-۳ جریان فرایند ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه

نمودار ۲-۴ جریان فرایند تمدید عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه ها

نمودار ۲-۵ جریان فرایند اخذ گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد)- آزمون نوعی

نمودار ۲-۶ جریان فرایند اخذ گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد) آزمون نمونه طراحی شده اولیه

نمودار ۲-۷ جریان فرایند انجام آزمون نمونه

نمودار ۲-۸ جریان فرایند تمدید گواهی تأیید محصول (مطابقت با استاندارد)

نمودار ۲-۹ جریان فرایند ارزیابی فنی

نمودار ۲-۱۰ جریان فرایند نیازسنجی، اولویت بندی و طراحی آزمایشگاه ها

نمودار ۲-۱۱ جریان فرایند انجام آزمون

نمودار ۲-۱۲ جریان فرایند استعلام هزینه و زمان انجام آزمون

نمودار ۳-۱ جریان فرایند انجام بازرسی سطح یک - استقرار برنامه کنترل کیفیت

نمودار ۳-۲ جریان فرایند انجام بازرسی سطح دو - بازرسی محصول نهایی

نمودار ۳-۳ جریان فرایند انجام بازرسی سطح سه - بررسی اسناد و مدارک

نمودار ۳-۴ جریان فرایند انجام بازرسی تصادفی یا سرزده

نمودار ۳-۵ جریان فرایند ارسال فراخوان و عضویت شرکت های بازرسی

نمودار ۳-۶ جریان فرایند ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی

نمودار ۳-۷ جریان فرایند ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی صنعت برق

نمودار ۳-۸ جریان فرایند استعلام هزینه و زمان انجام بازرسی

نمودار ۴-۱ جریان فرایند نیازسنجی و اولویت بندی استانداردها/ دستورالعمل ها

نمودار ۴-۲ جریان فرایند ارسال فراخوان و انتخاب محقق

نمودار ۴-۳ جریان فرایند تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردها

نمودار ۴-۴ جریان فرایند تدوین، بازنگری و الحاقیه دستورالعمل ها


فهرست شكل ها

شکل ۱-۱ ساختار سازمانی مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو)


فهرست جدول ها

جدول ۱-۱ اصطلاحات اختصاصی گزارش

جدول ۱-۲ اصطلاحات نرم افزاری گزارش

جدول ۱-۳ انواع نقش های فرایندی

جدول ۱-۴ انواع کارتابل های نرم افزاری در فرایندها

جدول ۱-۵ نمادهای کلی استاندارد BPMN

جدول ۱-۲ فرایندها و زیر فرایندهای مدیریت برنامه ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی

جدول ۱-۸ فرایندها و زیر فرایندهای مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

جدول ۱-۹ فرایندها و زیر فرایندهای مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

جدول ۱-۱۰ نیازمندی های نرم افزاری به تفکیک فرایند

جدول ۱-۱۱ قابلیت و ویژگی های موردانتظار از سامانه

جدول ۲-۱ فرم های اطلاعاتی مدیریت برنامه ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی

جدول ۲-۲ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات سازمان

جدول ۲-۳ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات آزمایشگاه

جدول ۲-۴ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی

جدول ۲-۵ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات آزمون های آزمایشگاه

جدول ۲-۶ فرم درخواست عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات کارکنان آزمایشگاه

جدول ۲-۷ فرم اخذ گواهی تأیید محصول - اطلاعات شرکت متقاضی

جدول ۲-۸ فرم اخذ گواهی تأیید محصول - اطلاعات محصول

جدول ۲-۹ فرم درخواست تمدید گواهی تأیید محصول-اطلاعات شرکت متقاضی

جدول ۲-۱۰ فرم درخواست تمدید گواهی تأیید محصول اطلاعات محصول

جدول ۲-۱۱ فرم درخواست انجام آزمون نمونه اطلاعات شرکت متقاضی

جدول ۲-۱۲ فرم درخواست انجام آزمون نمونه اطلاعات محصول

جدول ۲-۱۳ فرم درخواست تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها اطلاعات آزمایشگاه

جدول ۲-۱۴ فرم درخواست تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه هااطلاعات پایه درخواست

جدول ۲-۱۵ فرم درخواست تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها-اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه

جدول ۲-۱۶ فرم تمدید عضویت در شبکه آزمایشگاه اطلاعات آزمایشگاه متقاضی

جدول ۲-۱۷ فرم ارزیابی فنی-عضویت آزمایشی در شبکه آزمایشگاه ها

جدول ۲-۱۸ تمدید عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه ها

جدول ۲-۱۹ فرم ارزیابی فنی ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه

جدول ۲-۲۰ فرم ارزیابی فنی اخذ گواهی تأیید محصول

جدول ۲-۲۱ فرم ارزیابی فنی تجهیز و راه اندازی / توسعه آزمایشگاه ها

جدول ۲-۲۲ فرم استعلام زمان و هزینه انجام آزمون

جدول ۲-۲۳ فرم نظرسنجی انجام آزمون اطلاعات در خواست

جدول ۲-۲۴ فرم نظرسنجی انجام آزمون سؤالات نظرسنجی

جدول ۳-۱ فرم های اطلاعاتی مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

جدول ۳-۲ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی اطلاعات شرکت بازرسی

جدول ۳-۳ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی اطلاعات اعضای شرکت

جدول ۳-۴ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی سوابق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

جدول ۳-۵ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی تجربه سابقه اجرایی شرکت بازرسی

جدول ۳-۶ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی ارزیابی کارفرمایان قبلی

جدول ۳-۷ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی ساختار سازمانی

جدول ۳-۸ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی خلاقیت و ابتکار

جدول ۳-۹ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی توان مالی

جدول ۳-۱۰ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی نظام مدیریت کیفیت و تجهیزات

جدول ۳-۱۱ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی نظام مدیریت کیفیت و تجهیزات

جدول ۳-۱۲ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی رتبه گواهی صلاحیت شرکت

جدول ۳-۱۳ فرم درخواست عضویت شرکت های بازرسی -عضویت در مراجع و انجمن های رسمی

جدول ۳-۱۴ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی تجربه سابقه اجرایی شرکت بازرسی

جدول ۳-۱۵ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی ارزیابی کارفرمایان قبلی

جدول ۳-۱۶ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی ساختار سازمانی

جدول ۳-۱۷ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی-خلاقیت و ابتکار

جدول ۳-۱۸ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی-توان مالی

جدول ۳-۱۹ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی نظام مدیریت کیفیت و تجهیزات

جدول ۳-۲۰ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی تجهیزات، تسهیلات و امکانات

جدول ۳-۲۱ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی رتبه گواهی صلاحیت شرکت

جدول ۳-۲۲ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی-عضویت در مراجع و انجمن های رسمی

جدول ۳-۲۳ فرم ارزیابی کیفی شرکت های بازرسی امتیاز کل ارزیابی کیفی شرکت بازرسی

جدول ۳-۲۴ فرم درخواست انجام بازرسی اطلاعات شرکت درخواست کننده

جدول ۳-۲۵ فرم درخواست انجام بازرسی اطلاعات درخواست بازرسی

جدول ۳-۲۶ فرم استعلام زمان و هزینه انجام بازرسی

جدول ۳-۲۷ فرم ITP-مشخصات کلی

جدول ۳-۲۸ فرم ITP-فرایند یا مرحله کاری

جدول ۳-۲۹ فرم بازرسی سطح یک طرح کنترل و بازرسی مواد اولیه و قطعات مصرفی

جدول ۳-۳۰ فرم بازرسی سطح یک-طرح کنترل و بازرسی حین فرایند تولید و پیاده سازی نظام رهگیری محصول

جدول ۳-۳۱ فرم بازرسی سطح یک لیست کامل تجهیزات ساخت و تولید

جدول ۳-۳۲ فرم بازرسی سطح یک کنترل و بازرسی طریقه نگهداری و انبارش محصول

جدول ۳-۳۳ فرم بازرسی سطح یک برنامه کالیبراسیون لیست کامل تجهیزات برای آزمون مواد اولیه و جاری ساخت

جدول ۳-۳۴ فرم بازرسی سطح دو-بازرسی سطح دو از محصول نهایی

جدول ۳-۳۵ فرم بازرسی سطح دو نمونه برداری از محصول نهایی

جدول ۳-۳۶ فرم بازرسی سطح دو برنامه کالیبراسیون

جدول ۳-۳۷ فرم بازرسی سطح سه - بازرسی سطح سه از تجهیزات خط تولید و آزمایشگاه

جدول ۳-۳۸ فرم بازرسی سطح سه - بازرسی سطح سه مواد اولیه و قطعات مصرفی

جدول ۳-۳۹ فرم بازرسی سطح سه - بازرسی سطح سه از محصول نهایی

جدول ۳-۴۰ فرم بازرسی سطح سه - برنامه کالیبراسیون

جدول ۳-۴۱ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی تجربه سابقه اجرایی شرکت بازرسی

جدول ۳-۴۲ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی ارزیابی کارفرمایان قبلی

جدول ۳-۴۳ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی ساختار سازمانی

جدول ۳-۴۴ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی-خلاقیت و ابتکار

جدول ۳-۴۵ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی-توان مالی

جدول ۳-۴۶ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی نظام مدیریت کیفیت و تجهیزات

جدول ۳-۴۷ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی تجهیزات، تسهیلات و امکانات

جدول ۳-۴۸ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی رتبه گواهی صلاحیت شرکت

جدول ۳-۴۹ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی-عضویت در مراجع و انجمن های رسمی

جدول ۳-۵۰ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی امتیاز چک لیست های ارزیابی بازرس

جدول ۳-۵۱ فرم ارزیابی دوره ای شرکت های بازرسی امتیاز کل ارزیابی دورهای شرکت بازرسی

جدول ۳-۵۲ فرم درخواست انجام بازرسی تصادفی یا سرزده اطلاعات شرکت

جدول ۳-۵۳ فرم درخواست انجام بازرسی تصادفی یا سرزده اطلاعات درخواست بازرسی

جدول ۳-۵۴ فرم فراخوان

جدول ۳-۵۵ چک لیست ارزیابی بازرس اطلاعات ارزیابی کننده

جدول ۳-۵۶ چک لیست ارزیابی بازرس - سؤالات ارزیابی

جدول ۳-۵۷ فرم ثبت شکایت

جدول ۳-۵۸ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان توان مالی

جدول ۳-۵۹ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان ارزیابی مشتریان قبلی و محسن شهرت، مشخصات پروژه

جدول ۳-۶۰ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان - ارزیابی مشتریان قبلی و محسن شهرت

جدول ۳-۶۱ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان استانداردها

جدول ۳-۶۲ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان-معیارهای به کار رفته

جدول ۳-۶۳ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان تأییدیه برنامه کنترل کیفیت توسط بازرس

جدول ۳-۶۴ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان گواهی آزمون های نوعی / تأییدیه محصول

جدول ۳-۶۵ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان تجهیزات و قطعات

جدول ۳-۶۶ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت

جدول ۳-۶۷ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان - تضمین محصولات و گارانتی محصول

جدول ۳-۶۸ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان شرایط خوداظهاری تأمین کنندگان

جدول ۳-۶۹ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان ظرفیت تولید

جدول ۳-۷۰ فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان کیفیت مواد/ قطعات مصرفی

جدول ۳-۷۱ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی توان مالی

جدول ۳-۷۲ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی مشتریان قبلی و محسن شهرت

جدول ۳-۷۳ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی استانداردها

جدول ۳-۷۴ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی معیارهای به کار رفته

جدول ۳-۷۵ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی استقرار برنامه کنترل کیفیت توسط بازرس

جدول ۳-۷۶ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی گواهی آزمون نوعی / تأییدیه محصول

جدول ۳-۷۷ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی تجهیزات و قطعات

جدول ۳-۷۸ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کیفیت

جدول ۳-۷۹ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی تضمین محصولات و گارانتی محصول

جدول ۳-۸۰ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی شرایط خوداظهاری تأمین کنندگان

جدول ۳-۸۱ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی ظرفیت تولید

جدول ۳-۸۲ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ارزیابی کیفیت نمونه ها/ قطعات مصرفی

جدول ۳-۸۳ فرم ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان امتیاز نهایی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان

جدول ۴-۱ فرمهای اطلاعاتی مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

جدول ۴-۲ فرم پیشنهاد نیاز به استاندارد دستورالعمل

جدول ۴-۳ فرم تشریح پروژه واگذاری

جدول ۴-۴ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی- مشخصات پروژه

جدول ۴-۵ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی مشخصات متقاضی

جدول ۴-۶ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی -سوابق اجرای پروژه/طرح های تحقیقاتی در پنج سال اخیر

جدول ۴-۷ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی اختراعات/پتنت

جدول ۴-۸ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی-جوایز علمی کاربردی

جدول ۴-۹ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی دوره های آموزشی، مقالات، کتب

جدول ۴-۱۰ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط

جدول ۴-۱۱ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی محقق دانشگاهی پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری مرتبط با موضوع

جدول ۴-۱۲ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان مشخصات پروژه

جدول ۴-۱۳ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان مشخصات محقق متقاضی

جدول ۴-۱۴ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان سوابق اجرای پروژه طرح های مرتبط با موضوع فراخوان

جدول ۴-۱۵ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان توان مالی ۱

جدول ۴-۱۶ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان توان مالی ۲

جدول ۴-۱۷ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان توان مالی ۳

جدول ۴-۱۸ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان توان مالی ۴

جدول ۴-۱۹ فرم ارائه سوابق علمی و اجرایی شرکت / مؤسسه / سازمان تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط

جدول ۴-۲۰ فرم ارزیابی کیفی محققین دانشگاهی- مشخصات پروژه

جدول ۴-۲۱ فرم ارزیابی کیفی محققین دانشگاهی امتیازات کسب شده

جدول ۴-۲۲ فرم ارزیابی کیفی محققین دانشگاهی - جدول الف

جدول ۴-۲۳ فرم ارزیابی کیفی محققین دانشگاهی - جدول ب

جدول ۴-۲۴ فرم ارزیابی کیفی شرکت / مؤسسه / سازمان مشخصات پروژه

جدول ۴-۲۵ فرم ارزیابی کیفی شرکت / مؤسسه/ سازمان امتیازات کسب شده

جدول ۴-۲۶ فرم ارزیابی کیفی شرکت / مؤسسه / سازمان - جدول الف

جدول ۴-۲۷ فرم ارزیابی کیفی شرکت / مؤسسه/ سازمان - جدول ب

جدول ۴-۲۸ فرم گزارش نتایج ارزیابی کیفی مشخصات پروژه

جدول ۴-۲۹ فرم گزارش نتایج ارزیابی کیفی نتایج ارزیابی

جدول ۴-۳۰ فرم تعریف پروژه استاندارد/ دستور العمل - مشخصات پروژه

جدول ۴-۳۱ فرم تعریف پروژه استاندارد/ دستور العمل - مشخصات کلی

جدول ۴-۳۲ فرم تعریف پروژه استاندارد-همکاران پروژه

جدول ۴-۳۳ فرم تعریف پروژه استاندارد دستورالعمل شرح خدمات تدوین استاندارد/ دستور العمل

جدول ۴-۳۴ فرم تعریف پروژه استاندارد/ دستور العمل - مشخصات اجرایی تدوین استاندارد دستورالعمل

جدول ۴-۳۵ فرم تعریف پروژه استاندارد دستور العمل هزینه ها

جدول ۴-۳۶ فرم تعریف پروژه استاندارد دستورالعمل –‌Standards \ Instructions Cornpilatio Abstract

جدول ۴-۳۷ فرم ارزیابی فنی پیشنهاد پروژه استاندارد مشخصات پروژه

جدول ۴-۳۸ فرم ارزیابی فنی پیشنهاد پروژه استاندارد/ دستورالعمل مشخصات استاندارد/ دستور العمل

جدول ۴-۳۹ فرم ارزیابی فنی پیشنهاد پروژه استاندارد امتیاز کسب شده در ارزیابی فنی

جدول ۴-۴۰ مصوبه کمیته واگذاری پیمان مشخصات پروژه

جدول ۴-۴۱ مصوبه کمیته واگذاری پیمان اطلاعات محققین

جدول ۴-۴۲ مصوبه کمیته واگذاری پیمان محققین منتخب

جدول ۴-۴۳ فرم استاندارد

جدول ۴-۴۴ فرم دستورالعمل

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

آزمون/بازرسی/نرم افزار/استاندارد/تحلیل و طراحی