پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس علائم نارسایی توجه/ بیش فعالی: نقش میانجی اهمال کاری تحصیلی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 264

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA01_207

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس علائم نارسایی توجه/ بیش فعالی از طریق میانجیگری اهمالکاری تحصیلی صورت پذیرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در قالب روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری موردمطالعه کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بودند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۲۵۰ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس درجه بندی رفتار، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی و معدل دانش آموزان ، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس همبستگی، مدل یابی معادلات ساختاری و شاخصهای نیکویی برازش در نرم افزار AMOS-۲۴ استفاده شد. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد علائم نارسایی توجه/ بیش فعالی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی دارند. بر اساس نتایج به دست آمده میتوان گفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان علاوه بر نارسایی توجه/ بیش فعالی میتواند تحت تاثیر اهمالکاری قرار گیرد و این امر مطالعه هر چه بیشتر و دقیق تر عوامل مختلف موثر بر عملکرد تحصیلی را خاطرنشان میسازد.

کلیدواژه ها:

نارسایی توجه/ بیش فعالی ، اهمالکاری تحصیلی ، عملکرد تحصیلی

نویسندگان

محمد شادبافی

کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه تبریز

الناز محمدی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز

مصطفی زارعان

گروه روانشناسی دانشگاه تبریز،