مطالعه مناره در اماکن مذهبی با رویکرد نشانه شناسی و رابطه دال و مدلولی سوسور و پیرس

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE02_083

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

ایــن پــژوهش بــه بررســی بــاز تــاب مفهــومی منــاره در ذهــن مخــاطبین امــروزی بــا رویکــرد نشــانه شناســی فردینــان دوسوســور، و ســندرز پیــرس مــی پــردازد. روش تحقیــق در ایــن پــژوهش توصــیفی تحلیلــی از نــوع نشــانه شناســی اســت و داده هــا از طریــق اســنادی یــا کتابخانــه ای و مصــاحه بــا افــراد صـاحب نظـر، صـورت گرفتـه اسـت؛ داده هـای متنـی و مصـاحبه هـا، بـا نـرم افـزار مکـس کیـودا مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. نتیجـه ایـن پـژوهش نشـان مــی دهــد؛ مــدلولهای مختلفــی متنایســب بـا میــزان مطالعــه بیــنش اجتمــاعی و ســبک زنــدگی از منـاره در ذهــن مخــاطبین شــکل مــی گیــرد و ایــن ذهنیت با تعاملات اجتماعی و گفتمانهای مختلف تغییر می یابد.

نویسندگان

حمید حمیدی

دانشجوی دکتری، تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حسین اردلانی

استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران