محلی سازی بازی های رایانه ای از منظر نظریۀ نظام چندگانه و نظریۀ هد فمندی در مطالعات ترجمه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 333

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGCO06_071

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1399

چکیده مقاله:

محلی سازی و محلی سازی بازی های رایانه ای یکی از انواع ترجمه است که در آن، عوامل و بازیگران متعددنظریۀ نظام چند گانه و نظریۀ هدفمند و نظریۀ بنیادین ر مطالعات ترجمه است بر طبق نظریۀ نظام چند گانه ترجمه هانظامی از زبان و فرهنگ مقصدند که بر حسب شرایط ممکن است جایگاه محوری و نوآورانه یا حاشیه ای و محافظه کارانهداشته باشند به علاوه ترجمه ها با دیگر نظام های مقصد از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و نظام اجتماعیارتباط دارند. نظریۀ هدفمندی نیز هدف ترجمه و نقش، آن را مهم ترین عامل در تصمیم گیری ها و انتخاب های مترجممی داند. مقالۀ حاضر استدلال میکند که این دو نظریه ظرفیت پژوهشی بالایی ر پژوهش درباره محلی سازی بازی هایرایانه ای دارند انتخاب بین تولید بازی های رایانه ای یا ترجمه و محلی سازی آن ها و نقش محوری یا حاشیه ای هر یک از ایندو ر فرهنگ و جامعۀ مقصد به نیاز جامعۀ مقصد و نقش نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بستگی دارد.به علاوه هدف مترجم و ترجمه و سفارش دهنده ترجمه و نقش مورد انتظار از ترجمه ر جامعۀ مقصد دست مترجم راانتخاب روش و سطح محلی سازی و تغییرات ر بازی اصلی باز می گذارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند

مرضیه خوشحال

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند