CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

عنوان مقاله: مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)
شناسه (COI) مقاله: JR_JUT-5-2_007
منتشر شده در شماره 2 دوره 5 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه شهرکی ده دسوخته - گروه آمار،دانشکده علوم،دانشگاه زابل،زابل ، ایران
مصطفی خبازی - دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات،گروه جغرافیا
سمانه سارانی - &#۰۳۹;گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل،زابل

خلاصه مقاله:
دردهه‌هایاخیررشدوگسترشسریعشهرنشینیواستفادهازوسایلحمل‌ونقل،سببافزایشچشم­گیربازدیدازمناطق طبیعیشدهاست. دراینپژوهش جهت مکان‌یابی دهکده گردشگری 12 معیار تأثیرگذار در مکان‌یابی، جهت ایجاد دهکده گردشگری تعیین شد و از طریق فرایند تحلیل شبکه‌ای که یکیازجدیدترینروش‌هایتصمیم‌گیریدراینحوزهبه‌حسابمی‌آید ارتباط بین معیارها و میزان اهمیت آن‌ها در مکان‌یابی مشخص شد. سپس در GIS برای هر معیار نقشه موردنظر تهیه و با ترکیب نقشه‌ها با استفاده از شاخص همپوشانی و روش منطق فازی با عملگرهای AND و GAMMA، نقشه نهایی مکان‌های بهینه جهت ایجاد دهکده گردشگری مشخص شد. روشتحقیقدراینپژوهشترکیبیازروش‌های تحلیلی،توصیفی،اسنادیومیدانیاست. برایتکمیلداده‌هاواطلاعاتازمطالعاتمیدانیوتکمیلپرسشنامهجهت تجزیه‌وتحلیلاستفاده‌شدهاست. نتایج نشان دادند که استفاده از عملگر AND و GAMMA مناطق مساعدتر و بهینه‌تری نسبت به شاخص همپوشانی مشخص می‌کنند درنهایت با استفاده از پرسش‌گری شرطی در GIS مکان موردنظر در ضلع شمالی جزیره قشم در کنار چشم‌انداز ساحلی و جنگل‌های حرا می‌باشد که علاوه بر داشتن قابلیت به‌منظور ساختن تأسیسات و تجهیزات رفاهی و گردشگری، می‌تواند در زمینه توسعه جاذبه‌های طبیعت‌گردی، ورزشی و تفریحی مکمل نیز کارآمد باشند. به‌طورکلی، می‌توان بیان داشت که تسهیلات موردنیاز گردشگران با استقرار در نواحی شمالی کارایی بیشتری خواهند داشت. همچنین نتایج مباحث آماری در نرم‌افزار SPSS نشان داد کهسطحمعنی‌داری آنبرابربا صفر است،بنابراین می‌تواننتیجهگرفتکه توانمندی‌ها و پتانسیل‌های جزیره قشم، توانایی و پتانسیل ایجاد دهکده گردشگری را دارا می‌باشد.

کلمات کلیدی:
جزیره قشم, گردشگری, گردشگری شهری, دهکده گردشگری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1166752/