بررسی نقش عوامل مهم در جهت گیری های استراتژیک و جذب و حفظ مشتری در بیمه میهن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS17_107

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جهت گیري هاي استراتژیك و جذب و حفظ مشتري در بیمه میهن در شهر بندرعباس می باشد. پژوهش، از نظر هدف کاربردي و روش آن از نوع توصیفی پیمایشی - است. براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نیاز از بررسی هاي اسنادي و مطالعات کتابخانه اي و میدانی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس پرسشنامه تحقیق اتحادي( 1394 ) و آدامز و همکاران 2019 طراحی شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 0.817 و روایی آن به روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته است. روش نمونهگیري تصادفی در دسترس بوده و پرسشنامه بین 400 نفر از مشتریان بیمه میهن در شهر بندرعباس توزیع شد و 384 عدد از آن جمع آوري شد. داده هاي حاصل از پرسشنامه ها جهت بررسی فرضیه هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري آن بوسیله ي ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده که بین عوامل موثر در جهت گیري هاي استراتژیك (نوآوري گرایی، رقیب گرایی، مشتري گرایی و کارمندگرایی) و جذب و حفظ مشتري در بیمه میهن در شهر بندرعباس رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

کلیدواژه ها:

عوامل استراتژیک ، جذب و حفظ مشتری ، بیمه میهن

نویسندگان

محمد غفورنیا

استادیار گروه مدیریت صنعتی و دولتی دانشگاه هرمزگان

شریفه قویدل جنبه سرایی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

حسین منصوری

استادیار گروه مدیریت صنعتی و دولتی دانشگاه هرمزگان