روش های اکتشافی منابع انرژی زمین گرمایی : به همراه معرفی ریسک های اکتشاف و مطالعات موردی

شابک: 978-600-9295-97-5
شماره کتابشناسی ملی: 978-600-9295-97-5
شناسه ملی سند علمی: R-1161074
تاریخ درج در سایت: 12 اسفند 1399
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 280
زبان: فارسی
مشاهده: 719
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

دریافت فایلهای پیوست کتاب

جهت دریافت فایل های پیوست این کتاب بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

فهرست مطالب کتاب

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی انرژی زمین گرمایی

۱ - ۱ مقدمه

۱ - ۲ تعریف انرژی زمین گرمایی

۱ - ۳ تاریخچه انرژی زمین گرمایی

۱ - ۴ انواع منابع انرژی زمین گرمایی

منابع زمین گرمایی هیدروترمال (گرمابی)

سیستم های زمین گرمایی پیشرفت

منابع زمین گرمایی سنگ داغ خشک

منابع زمین گرمایی تحت فشار

منابع زمین گرمایی ماگمایی

۱ - ۵ میدان، سیستم و مخزن زمین گرمایی

اجزای سامانه زمین گرمایی

۱ - ۶ کاربرد انرژی زمین گرمایی

تولید برق

کاربرد مستقیم

استخرهای شنا و مجتمع های آب درمانی

گرمایش فضا

۱ - ۷ مزایای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

مزایای زیست محیطی

مزایای کاربردی

۱ - ۸ چشم انداز توسعه کاربرد انرژی زمین گرمایی

تولید برق

فصل دوم: اصول اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

۲ - ۱ مقدمه

۲ - ۲ تئوری اکتشاف

۲ - ۳ نقش اکتشاف در توسعه منابع انرژی زمین گرمایی

۲ - ۴ اهداف اکتشاف

۲ - ۵ عوامل موثر بر طراحی یک برنامه اکتشافی

۲ - ۶ روش های مطالعات اکتشافی

۲ - ۶ - ۱ مطالعات زمین شناسی

۲ - ۶ - ۲ مطالعات ژئوشیمیایی

۲ - ۶ - ۳ مطالعات ژئوفیزیکی

۲ - ۶ - ۴ عملیات حفاری

۲ - ۶ - ۵ مطالعات مهندسی مخزن

۲ - ۷ مقایسه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی و اکتشاف سایر ذخایر طبیعی

فصل سوم: روش های اکتشافی منابع انرژی زمین گرمایی

۳ - ۱ مقدمه

۳ - ۲ اطلاعات مورد استفاده در مطالعات اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

۳ - ۳ مطالعات پتانسیل سنجی

۳ - ۳ - ۱ اهداف مطالعات پتانسیل سنجی

۳ - ۳ - ۲ نحوه ارائه و نمایش اطلاعات

۳ - ۴ مطالعات اکتشافی تکمیلی

۳ - ۴ - ۱ مطالعات زمین شناسی

مطالعات کتابخانه ای

مطالعات چینه شناسی و سنگ شناسی

مطالعات زمین شناسی ساختمانی

بررسی نشانه های سطحی

تهیه نقشه زمین شناسی منطقه و ارائه مدل مفهومی

۳ - ۴ - ۲ مطالعات ژئوشیمیایی

آب‌های آلکالی کلریدی

آب‌های اسیدی سولفات

آب‌های بیکربناته

آب‌های اسیدی کلرید-سولفات

دیاگرام سه ضلعی Cl-SO4-HCO3

دیاگرام سه ضلعی Na-K-√Mg

دیاگرام شولر

زمین دماسنج‌های سیلیسی

زمین دماسنج‌های کاتیونی

۳ - ۴ - ۳ مطالعات ژئوفیزیکی

جریان حرارتی

هدایت حرارتی

گمانه های حرارت سنجی

روش های لرزه نگاری فعال

روش های لرزه نگاری غیر فعال

روش مگنتو تلوریک

فصل چهارم: ریسک سرمایه گذاری در اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

۴ - ۱ مقدمه

۴ - ۲ مفهوم ریسک

۴ - ۳ ریسک اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

۴ - ۳ - ۱ ریسک عملیات اکتشافی

۴ - ۳ - ۲ ریسک های مرتبط با توسعه منابع انرژی زمین گرمایی

۴ - ۴ راهکارهای کاهش ریسک اکتشاف

۴ - ۴ - ۱ راهکارهای فنی

۴ - ۴ - ۱ - ۱ توسعه تدریجی

۴ - ۴ - ۱ - ۲ طراحی و اجرای یک برنامه اکتشافی محافظه کارانه

۴ - ۴ - ۱ - ۳ اجرای برنامه کامل آزمایش چاه‌ها

۴ - ۴ - ۱ - ۴ حفر گمانه های اکتشافی

۴ - ۴ - ۲ راهکارهای غیرفنی

فصل پنجم: مطالعه موردی (۱) مطالعات اکتشافی در منطقه زمین گرمایی مننگای (کنیا)

۵ - ۱ مقدمه

۵ - ۲ مطالعات زمین شناسی

۵ - ۲ - ۱ ساختارهای فرعی

۵ - ۲ - ۲ مدل چینه شناسی

۵ - ۲ - ۳ مدل دگرسانی منطقه

۵ - ۳ مطالعات حرارت سنجی

۵ - ۳ - ۱ مدل حرارتی سه بعدی

۵ - ۴ مطالعات ژئوشیمیایی

۵ - ۴ - ۱ بررسی گازهای موجود در خاک

۵ - ۴ - ۲ وضعیت شیمیایی گازفشان‌ها

۵ - ۴ - ۳ وضعیت شیمیایی سیال مخزن

۵ - ۴ - ۴ وضعیت شیمیایی گازها

۵ - ۵ مطالعات ژئوفیزیکی

۵ - ۵ - ۱ مطالعات مقاومت سنجی

۵ - ۵ - ۲ مطالعات ثقل سنجی

۵ - ۵ - ۳ مطالعات لرزه ای

۵ - ۶ تحلیل و تفسیر یکپارچه داده‌ها

فصل ششم: مطالعه موردی (۲) - مطالعات اکتشافی در منطقه زمین گرمایی چاچیمبيرو (اکوادور)

۶ - ۱ مقدمه

۶ - ۲ مطالعات زمین شناسی

۶ - ۲ - ۱ زمین شناسی عمومی منطقه

۶ - ۲ - ۲ سیستم های گسلی (ساختارهای تکتونیکی)

۶ - ۲ - ۳ محدوده های دگرسان شده و زون‌های دگرسانی

۶ - ۳ مطالعات ژئوفیزیکی

۶ - ۴ مطالعات ژئوشیمیایی

۶ - ۵ تفسیر داده ها به کمک نرم افزار پترل

۶ - ۵ - ۱ تجزیه و تحلیل ساختمانی

۶ - ۵ - ۲ تجزیه و تحلیل اطلاعات مگنتوتلوریک

۶ - ۵ - ۳ تجزیه و تحلیل اطلاعات ژئوشیمیایی

۶ - ۶ مدل مفهومی منبع زمین گرمایی چاچیمبيرو

۶ - ۶ - ۱ برآورد ابعاد سامانه زمین گرمایی

۶ - ۶ - ۲ منشأ حرارت مخزن

۶ - ۶ - ۳ موقعیت ناحیه صعود سیال داغ

۶ - ۶ - ۴ موقعیت ناحیه نفوذ آبهای سرد جوی

۶ - ۶ - ۵ الگوی کلی جهت جریان طبیعی در سامانه زمین گرمایی

۶ - ۶ - ۶ درجه حرارت مخزن

۶ - ۶ - ۷ موقعیت ساختارهای نفوذپذیر

۶ - ۶ - ۸ سنگ پوشش مخزن

۶ - ۷ تعیین محل حفر چاه های اکتشافی

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

منابع زمین گرمایی - مهندسی زمین گرمایی