CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان (مطالعه نیمه آزمایشی)

عنوان مقاله: ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان (مطالعه نیمه آزمایشی)
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-8-4_002
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا استیری - دانشگاه حکیم سبزواری
الهام مهدوی - دانشگاه حکیم سبزواری
محمدرضا شهابی کاسب - دانشگاه حکیم سبزواری

خلاصه مقاله:
مقدمه هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان بود. مواد و روش­ها جامعه آماری پژوهش، سالمندان زن و مرد سالم ساکن در آسایشگاه‌های شهر مشهد بودند که 22  نفر از افراد واجد شرایط به صورت تصادفی در 2 گروه تصویرسازی حرکتی و کنترل (11 نفر هر گروه) قرار گرفتند. مداخلات درگروه آزمون شامل مراحل اکتساب، بازیابی پس از 24 ساعت و یک هفته بود. تکلیف حافظۀ حرکتی شامل اجرای یک توالی انگشتی بود که پس از آن تمرین مکمل تصویرسازی حرکتی برای گروه تجربی و مطالعه کتاب به مدت 15 دقیقه برای گروه کنترل اجرا شد. در توصیف آماری داده‌ها از شاخص‌های میاتگین و انحراف استاندارد و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری (تعیین اثر بخشی تمرینات تصویرسازی حرکتی) و نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مشخص شدن تفاوت معنی‌دار در مراحل مختلف استفاده شد و جهت مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته­ها نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مرحله یادداری 2، بین دو گروه تصویرسازی حرکتی و کنترل تفاوت معنی‌دار آماری با برتری گروه تصویرسازی وجود دارد (F=9/87 و P=0/005). نتیجه­گیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از تمرین تصویرسازی حرکتی موجب بهبود معنادار در مراحل مختلف شد؛ همچنین، تمرین مکمل تصویرسازی حرکتی در تحکیم و بهبود حافظه حرکتی سالمندان پس از یک هفته موثر است.

کلمات کلیدی:
memory consolidation, motor memory task, mental practice, sleep, learning motor sequence, تحکیم حافظه, تکلیف حافظه حرکتی, تمرین ذهنی, خواب, یادگیری توالی حرکتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1157509/