بررسی داده های اکتشافی ژئوشیمی سیلت آبراهه ای با کانسارهای هیدروترمال - ماگمایی مس (±طلا) ناحیه ساوه_ رزن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 358

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI23_029

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از داده های ژئوشیمیایی ناحیه ای آبراهه ای در ناحیه ساوه- رزن به بررسی عوامل کنترل کننده کانه زایی پرداخته شده است. ناحیه ساوه- رزن با وسعت تقریبی 180 کیلومتر مربع، به صورت دو کمربند شمالی و جنوبی با روند شمال غرب- جنوب شرق در کمان ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد. این کمان ماگمایی به عنوان مهمترین میزبان ذخایر هیدروترمال- ماگمایی مس (طلا) و بویژه پورفیری- اپی ترمال کشور، شناخته می شود. عمده واحدهای رخنمون یافته در این ناحیه، متعلق به فاز ماگمایی ترشیری است که در بازه زمانی (ائوسن الیگومیوسن) تشکیل شده اند. این دوره با مجموعه ای بسیار ضخیم از توف، توف برش، گدازه، آگلومرا وایگنمبریت و بندرت توده های نفوذی نیمه عمیق همراه بوده که میزبان ذخایر مس زیادی می باشد. به منظور بررسی آنومالی هایژئوشیمیایی داده های آبراهه ای، جدایش ناهنجاری های ژئوشیمی درجه (1 و 2 و 3) هر برگه بصورت جداگانه صورت گرفت. ازبررسی نتایج داده های ژئوشیمی سیلت آبراهه ای در این محور، با استفاده از مطالعات تک متغیره و چند متغیره می توان چنیننتیجه گرفت که وجود آنومالی های مس و ذخایر آن همچون زرندیه، رنگرز، نارباغی، شمال شرق نارباغی و کان زر به نوعی همبستگینسبی با حضور توده های نفوذی نیمه عمیق و گسل های حواشی آن دارد در صدورتیکه این ارتباط در بین عناصر طلا و نقره باکانه زایی های فوق به این قطعیت نمی باشد و با فاصله از آن واقع است . بنابراین، حضور توده های نیمه عمیق در کانه زایی های مس بهنوعی الزامی است و توده های نفوذی نقش بسیار پررنگی در شکل گیری این نقاط آنومال و احتمالا منبعی برای تامین عنصر مس باو یا بدون طلا و نقره می باشند.

نویسندگان

سارا صفوی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین

سیدمهران حیدری

عضو هیات علمی گروه کانی شناسی و اکتشافات معدنی کاربردی، پژوهشکده علوم زمین

افشین اکبرپور

عضو هیات علمی گروه کانی شناسی و اکتشافات معدنی کاربردی، پژوهشکده علوم زمین