بررسی تأثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی شهرداری شهرستان رشت

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

296

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGCONFG01_221

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1399

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک یک رویه با ارزش در فرایند مدیریت پروژه است که قدمت آن به چند دهه گذشته بر می گردد و مدیریت ریسک مبتنی بر داش نگری جدیدی است که امروزه به این مفهوم داده شده است و تنها سازمان های بسیار بالغ می توانند ازآن بهره کامل ببرند. فایده اصلی آن، پیش بینی ریسک های بالقوه پروژه ها، واکنش سریع تر در جهت کاهش اثرات انها، تشخیص حیطه های پر ریسک ودر نتیجه تخصیص منابع بیشتر به این نواحی بوده و راهی بسیار عملگایانه در راستای نیل به اهداف پروژه است؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی شهرداری شهرستان رشت می باشد تحقیق حاضرتوصیفی ـ همبستگی می باشد و جامعه آماری تحقیق حاضر 575 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان رشت می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 245 نفر به صورت غیر احتمالی در دسترس نمونه گیری شدند و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. یافته های حاکی از ضریب بالایی از تاثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی است، بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیریت ریسک دانش با ابزارها وتکنمیک های مدیریت دانش برای مدیریت ریسک سازمانی در محیط رقابتی میان سازمان ها می تواند برعملکرد سازمانی شهرداری تاثیرگذار باشد و به مدیران برای رشد وبقای سازمان و ریسک های نامطلوب کمک نماید.

نویسندگان

حسینشیرزاد
حسین شیرزاد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

ایوباحمدی
ایوب احمدی

عضو هییت علمی موسسه غیرانتفاعی گلستان