تاثیر محافظه کاری حسابرس بر ریسک دادخواهی و عدم تقارن اطلاعاتی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAAC18_089

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف: عدم تقارن اطلاعاتی ومحافظه کاری حسابرسان درگزارش اطلاعات با اهمیت، حسابرسان را درمعرض ریسک دادخواهی قرارمی دهد. ازطرفی گزارش محافظه کارانه حســـابرس ممکن اســـت با هدف کاهش ریســـک اقامه دعوی علیه آنان ویا افزایش کیفیت حسـابرسـی باشـد. هدف این پژوهش تعیین تاثیرمحافظه کاری حسـابرس بر ریسـک دادخواهی وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.روش شـــناســـی: دراین پژوهش برای ســـنجش محافظه کاری حســـابرس ازمدل توســـعه یافته اقلام تعهدی اختیاری کوتاری وهمکاران۲۰۰۵و برای ری سک دادخواهی حسابرسان ازمدل شو((۲۰۰۰ وکری شنان وژانگ((۲۰۰۵ بارویکرد نمره دهی به اقامه دعوی علیه حسابرسان ا ستفاده شده ا ست. نمونه آماری، شامل۱۴۳ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۷میباشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، محافظه کاری حسابرس ریسک اقامه دعوی علیه حسابرس را افزایش می دهد. به عبارتی با افزایش حسـابرسـی محافظه کارانه کیفیت حســابرسـی کاهش یافته ودرنتیجه ریسـک دادخواهی علیه حســابرس افزایش می یابد. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد، محافظه کاری حسابرس، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده کنندگان و تولید کنندگان اطلاعات را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید صمیمی

دانشجوی دکترا و مربی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

رسول برادران حسن زاده

دانشیار و عضو هییت علمی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

هادی دانشور

دانشجوی دکترا رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.