اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای كامپیوتری برتوانمندسازی تعاونی های استان قم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASOCONF05_004

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق بررسی اثر اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طريق نرم افزارهای كامپیوتری و جواریبر توانمندسازی تعاونی های استان قم بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری كلیه مديران ارشد تعاونیهای فعال استان قم بودند. تعداد تعاونی های موجود در استان قم 365 تعاونی می باشد كه با استفاده از جدول گرجسی ومورگان تعداد نمونه 186 تعاونی می باشد. به منظور دست يابی به اين تعداد نمونه تعداد 220 پرسش نامه در كل جامعهآماری و بین مديران توزيع گرديد كه از اين تعداد، 190 پرسش نامه جمع آوری گرديد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه نقش آموزش ضمن خدمتبا داشتن مقدار بتای «0.383» و سهم «159» درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم مؤثر است. همچنین نقش آموزش از طريق نرم افزارهای كامپیوتری مرتبط با داشتن مقدار بتای «0.356» و سهم «14.1» درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم مؤثر است. ساير يافته ها نشان داد كه نقش آموزش جواریبا داشتن مقدار بتای «0.412» و سهم «17.6» درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم مؤثر است.

نویسندگان

ابراهیم امیرآبادی فراهانی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

حسن معینیان

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا