بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی(چهارم، پنجم و ششم) از نظر میزان توجه به مولفه های کارآفرینی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 625

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCSED01_011

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی(چهارم، پنجم و ششم) از نظر میزان توجه به مولفه های کارآفرینی انجام شده است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و واحد تحلیل نیز کلمه، جمله، مضمون و تصویر است. دامنه و قلمرو پژوهش شامل کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی(چهارم، پنجم و ششم) در سال تحصیلی 97-98 است. ابزار گردآوری داده ها، جدول نشانگر مؤلفه های کارآفرینی است که بر اساس پرسشنامه نگ ننه ( (2011 تهیه شده است. در همه کتابهای مذکور تعداد 1027 مقوله مربوط به کارآفرینی شناسایی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از آمار توصیفی (جدول فراوانی، نمودار توزیع فراوانی) و آمار استنباطی ( آزمون خی دو) استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش میزان توجه به مؤلفه های کارآفرینی در کتابهای مطالعات اجتماعیمجموعاً در حد متوسط و متوسط رو به پایین است. تعداد و درصد مؤلفه های کارآفرینی در کتاب چهارم بیشتر از کتاب پنجم و در کتاب پنجم بیشتر از کتاب ششم می باشد. پراکندگی مؤلفه های کارآفرینی در کتابها یکسان نیست و بیشتر بر توفیق طلبی و تحمل ابهام تأکید می شود. بنابراین باید در کتابهای مطالعات اجتماعی به سایر مؤلفه ها نیز پرداخته شود.

نویسندگان

هادی حمصی جزی

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، واحد اصفهان، ایران. آموزگار رسمی آموزش وپرورش.

امین رضوانی

دانشجو دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینیشهر، اصفهان، ایران، کارشناسی ارشد مشاوره، آموزگار رسمی آموزشوپرورش.