بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

138

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-27-1_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1399

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: درماتیت سبورئیک یک بیماری مزمن التهابی پوست است. التهاب یکی از اجزای سندرم متابولیک است و بسیاری از سایتوکین‌های التهابی نقش مهمی را در این بیماری ایفا می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد- شاهدی 39 بیمار مبتلا به درماتیت سبورئیک مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان به عنوان گروه مورد و 39 فرد سالم (گروه کنترل) که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند از نظر پارامترهای سندرم متابولیک مقایسه شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آزمو‌ن‌های آماری مورد نیاز آنالیز شدند. یافته‌ها: سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL)  در گروه مورد بطور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (در زنان P=0.046 و در مردانP=0.044 ). میانگین تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) قندخون ناشتا، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و اندازه دورکمر در گروه مورد بالاتر از گروه کنترل بود که در این میان تنها تفاوت دوگروه از نظر فشارخون سیستولیک (P=0.001)  و دورکمر (در زنان P=0.035  و در مردانP =0.044 ) معنی‌دار بود. در گروه مورد 5/20% و درگروه کنترل 7/7% به سندرم متابولیک مبتلا بودند که ازنظرآماری معنی‌دار نبود (P=0.104)​​​​​. نتیجه‌گیری: معنی دارشدن تعدادی از پارامترهای سندرم متابولیک در مبتلایان به درماتیت سبورئیک می‌تواند پیشنهاد دهنده غربالگری بیماران درماتیت سبورئیک ازنظر سندرم متابولیک باشد.