اولویت‌های نیاز آموزشی سلامت جوانان بر پایه نیاز سنجی و مشارکت ذی نفعان درحوزه‌های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECH-3-1_007

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: اولین قدم در برنامه‌ریزی آموزشی شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی است که نقطه آغاز آن نیازسنجی آموزشی می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی سلامت جوانان تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردید. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی بود که در بین 2842 نفر از جوانان 18 تا 29 ساله تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1393 انجام گردید. از روش نمونه گیری دو مرحله‌ای به صورت ابتدا نمونه‌ گیری خوشه‌ای از مراکز تحت پوشش و سپس نمونه گیری تصادفی از جوانان آن مرکز استفاده شده است. ابزار نمونه گیری، پرسشنامه طراحی شده توسط کارشناسان وزارت بهداشت بوده و شاخص‌های آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: بر اساس امتیازهای حاصل از پرسشنامه، مهمترین نیاز آموزشی سلامت در تمامی مراکز تحت پوشش آموزش مهارت‌های زندگی است (3.34±4.47). مهمترین خدمات بهداشتی اولیه مورد نیاز، معاینات دوره‌ای (0.57±1.38) و بیشترین خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز، مهارت‌های قبل از ازدواج (1.89±2.82) است. در اکثر موارد آموزش و اطلاع رسانی ارجح، از طریق خانواده ذکر شده است. نتیجه‌گیری: حل مشکلات جوانان در جامعه، وظیفه هر نظام بهداشتی و درمانی است. برای این کار باید در ابتدا مشکلات شناسایی شده و سپس با توجه به منابع موجود و تعیین اولویتها، برای هر اولویت، برنامه های آموزشی لازم مشخص شود. آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، توافق تمامی ذینفعان در مورد لیست اولویت‌ها و برنامه‌ها مدون می‌باشد.

نویسندگان

محمد اسماعیل مطلق

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

لیلا رجایی

اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت ودرمان

احمد جنیدی جعفری

گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران – عضو هیئت علمی گروه مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی وخدمات بهداشتی ایران

گلایل اردلان

رئیس اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت ودرمان

جلیل دوروزی

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهرانگیز سرتیپی زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

نگار رضایی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.