پیش نویس راهنمای استفاده از سرباره فولاد به عنوان بالاست و زیربالاست راه آهن و ارائه پارامتر های طراحی

رده بندی دیویی: 625/85
شابک: 978-600-113-267-4
رده بندی کنگره: TE205
شماره کتابشناسی ملی: 7270887
شناسه ملی سند علمی: R-1136770
تاریخ درج در سایت: 14 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 170
زبان: فارسی
مشاهده: 1,775

فایل این کتاب در 170 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

در این تحقیق پیش نویس راهنمای استفاده از سرباره به عنوان بالاست و زیر بالاست راه آهن و ارائه پارامترهای طراحی" تهیه شده است. بطور کلی، دسترسی به مصالح طبیعی جهت استفاده در انواع خاکریزهای مهندسی از جمله بالاست و زیر بالاست راه آهن همیشه امکان پذیر نیست و در بعضی مناطق، منابع قرضه سنگی و آبرفتی محدود بوده و تولید آنها خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد کرد.

از این رو یافتن جایگزینی مناسب برای مصالح طبیعی الزامی به نظر می رسد. یکی از مصالحی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، سرباره های فولاد کارخانه های ذوب آهن و فولاد می باشند.

در حال حاضر هم به علت انباشت بخش قابل توجهی از این مصالح در مناطق اطراف کارخانه های فولاد و ذوب آهن کشور، مشکلات زیست محیطی ایجاد شده است.

طبق AREMA استفاده از مصالح سرباره کوره های ذوب آهن و فولاد، در صورت دارا بودن معیارهای پذیرش کنترل کیفی به عنوان بالاست و زیر بالاست مجاز است.

آزمایش های اولیه مکانیک خاک و همچنین آزمایشهای سیکلی و دینامیکی سه محوری روی سرباره های تعدادی از کارخانه های فولاد کشور نشان داد که این مصالح مشخصات مورد نیاز به عنوان بالاست و زیربالاست را دارا می باشند.

در این پیش نویس راهنما، معیارهای تعیین ضخامت بالاست با توجه به محدودیتهای مقاومت جانبی ارائه شد. همچنین راهکارهای معمول افزایش عمر بهره برداری شامل کاهش نشست محوری و شکست با استفاده از ژئوگرید ارائه و عمق قرار گیری مناسب آن ارائه شد.

بعلاوه حدود تنش های محدود کننده، دامنه تنش سیکلی و فرکانس بارگذاری و تعداد سیکل در آزمایشهای سه محوری برای تعیین رفتار بالاست تک لایه و بالاست زیر بالاست به صورت دولایه ارائه شد. در نهایت و در قدمهای بعدی با تهیه دستورالعمل مربوط به سرباره ها، زمینه استفاده اجباری و ورود آنها در آیین نامه ها و مقررات ملی فراهم می گردد. 

پیش گفتار کتاب

 کشورمان ایران، برای تسریع در توسعه یافتگی نیازمند سیستم حمل و نقل ریلی به علت امکان دستیابی به سرعت های بالا (قابل رقابت با حمل و نقل هوایی، افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر، ایمنی و آلودگی زیست محیطی اندک می باشد.

اساسا قطار راه آهن دارای یک پی لایه ای شامل زیر بالاست یا لایه بالایی روی سازند خاکی، مصالح دانه ای با اندازه متوسط (معمولا از قطعات سنگ شکسته سخت بالاستی)، بالای مصالح زیر بالاست می باشد. از طرفی دسترسی به مصالح طبیعی همیشه امکان پذیر نیست و در بعضی مناطق، منابع قرضه سنگی محدود بوده و تولید آنها خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد کرد.

از این رو یافتن جایگزینی مناسب برای مصالح طبیعی الزامی به نظر می رسد. یکی از مصالحی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، سرباره های فولاد می باشد. در این راستا شناخت رفتار، تحلیل و طراحی لایه های بالاست و زیر بالاست خصوصا از جنس سرباره کارخانه های فولاد به علت مشکلات زیست محیطی حاصل از انباشت آن در محیط) از طریق انجام آزمایش های مختلف از پیش نیازهای اساسی دستیابی به این هدف مهم می باشد.

لذا پیش نویس راهنمای استفاده از سرباره های فولاد به عنوان بالاست و زیر بالاست راه آهن و ارائه پارامترهای طراحی در دستور کار قرار گرفت. مقایسه رفتار مصالح از نظر نشست، شکست و مدول برجهندگی بالاست BOF با بالاست معمول از جمله آهکی و گرانیتی و دیگر سرباره ها از جمله مصالح EAF از دیگر اهداف این تحقیق است.

خوشبختانه "راهنمای استفاده از سرباره فولاد به عنوان بالاست و زیر بالاست راه آهن " براساس این پیش نویس در دست تهیه است. امید است با انجام مطالعات بیشتر در آینده روی مصالح سرباره، راهنمای استفاده از سرباره های فولاد کشور به عنوان مصالح بدنه راه هم تهیه گردد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار

فهرست مطالب 

فهرست شکلها

فهرست جداول پیشگفتار مؤلفين

چکیده

فصل اول 

معرفی سرباره ها 

۱ - ۱ مقدمه 

۲ - ۱ انواع سرباره ها

۱ - ۲ - ۱ سخت شدن مذاب سرباره 

۳ - ۱ کاربرد سرباره ها

4 - 1 ترکیب شیمیایی سرباره ها

1 - 4 - 1 مقاومت الکتریکی

۲ - 4 - 1 سایر مشخصات سرباره بالاستی 

فصل دوم

مشخصات بالاست و زیر بالاست خطوط راه آهن

۱ - ۲ مقدمه

۲ - ۲ مشخصات لایه های بالاست و زیر بالاست

۳ - ۲ توزیع بار قائم چرخ بر روی تراورس ها

۱ - ۳ - ۲ فشار تماسی بین تراورس و بالاست 

۱ - ۱ - ۳ - ۲ فشار تماسی بین تراورس چوبی و بالاست

۲ - ۱ - ۳ - ۲ فشار تماسی بین تراورس بتنی و بالاست 

۲ - ۳ - ۲ متوسط فشار بالاست در وجه تراورس روش AREMA

۳ - ۳ - ۲ توزیع تنش عمودی در بالاست و زیر بالاست روش Talbot

4 - ۳ - ۲ تعيين تنشهای محدود کننده و تفاضلی براساس اندازه گیری صحرایی

4 - ۲ بارهای افقی و جانبی نشیمن گاه ریل بر روی تراورس

۱ - ۶ - ۲ مقاومت جانبی بالاست


۵ - ۲ مشخصات هندسی لایه های بالاست و زیربالاست

۵ - ۲- امحاسبه ضخامت بالاست و زیر بالاست به روش AREMA

۱ - ۲ مشخصات مصالح مصرفی بالاست و زیر بالاست 

۱ - ۱ - ۲ محدوده دانه بندی مصالح بالاست 

۲ - ۱۲ محدوده دانه بندی مصالح زیربالاست 

۳ - ۹ - ۲ آزمایش کنترل کیفیت و معیار پذیرش مصالح بالاست

۱ - ۳ - ۱ - ۲ آزمایش های سایش 

۱ - ۱ - ۳ - ۱۲ آزمایش سایش میل

۲ - ۱ - ۳ - ۱ - ۲ آزمایش سایش دوال 

۳ - ۱ - ۳ - ۱ - ۲ آزمایش سایش میکرو دوال س

4 - ۹ - ۲ آزمایش های کنترل کیفیت و معیارهای پذیرش مصالح زیر بالاست

۵ - ۱ - ۲ زهکشی بالاست 

۷ - ۲ معیار تغییر مکان قائم خط با ملاحظات پایداری و دوام 

فصل سوم ، د ده ده عوامل موثر رفتار بالاست و زیربالاست تحت بارگذاری تکراری آزمایشگاهی

۱ - ۳ مقدمه 

۲ - ۳ دستگاه جعبه بالاست واقعی

۳ - ۳ دستگاه سه محوری سیکلی قطر بزرگ 

4 - 3 مدول برجهندگی تحت بارگذاری تکراری

۵ - ۳ تعیین پارامترها آزمایشها برای دوره بهره برداری 

۱ - ۵ - ۳ دامنه بار سیکلی بر اساس بار چرخ داده بود و به هم

۲ - ۵ - ۳ تعیین فرکانس بارگذاری با تحلیل پاسخ دینامیکی خاکریز بالاسث در اندر کنش با روسازی

۱ - ۲ - ۵ - ۳ اثر فرکانس بارگذاری بر تنش و شکست دانه

1 - 3 اثر تنش تفاضلی بر مقدار شکست دانه و محدوده تنش محدود کننده دارای حداقل شکست 

۷ - ۳ اثر سابقه بارگذاری 

۸ - ۳ استفاده از بالشتک ضربه گیر در کاهش تنش و شکست

۹ - ۳ اثر اندازه دانه ها

۱۰ - ۳ کاربرد ژئوسنتتیک ها در خطوط راه آهن 

۱ - ۱۰ - ۳ اثرات تسلیح با ژئوگرید

۱ - ۱ - ۱۰ - ۳ عمق مناسب نصب ژئوگرید 

۱۱ - ۳ رفتار بالاست آلوده به ماسه و مخلوط با خرده لاستیک

۱ - ۱۱ - ۳ رفتار مخلوط بالاست سرباره و ذغال با خرده لاستیک

۲ - ۱۱ - ۳ کثیفی بالاست

۱۲ - ۳ اثرات کثیفی و اشباع شدن بر نشست، عدول، مقاومت مونو تونیک و شکست دانه 

۱۳ - ۳ رفتار بالاست بازیافتی 

۱ - ۱۳ - ۳ رفتار موتو تونیک بالاست تازه و بازیافتی

14 - ۳ آزمایش سایش ادوات تعمیر و نگهداری 

۱۵ - ۳ سایر ملاحضات کلی خطوط بالاستی

فصل چهارم شده و به ده م ارائه پارامترهای طراحی برای سرباره های داخلی و مقایسه آن با مصالح معمول 

مقدمه ۲ - 4 مشخصات سایشی سرباره فولاد و مقایسه آن با بالاست با سنگ دانه معمولی 

3 - 4 مقاومت جانبی صحرایی بالاست EAF و آهکی 

4 - 4 مقایسه توزیع بار عمودی زیر تراورس بالاست EAF و آهک 

5 - 4 آزمایش سیکلی بالاست های سرباره ای توسط جعبه بالاست 

1 - 4 آزمایش سیکلی بالاست سرباره ای و معمولی با دستگاه سه محوری 

1 - 1 - 4 مشخصات مصالح و نتایج آزمایشهای اولیه بالاست سرباره ای و معمولی 

۲ - 6 - 4 نتایج آزمایشهای اندازه گیری عدول و میرایی

۳ - ۱ - 4 نتایج آزمایشهای اندازه گیری مدول برجهندگی، میرایی و نشست

۱ - ۳ - ۱ - 4 مدول برجهندگی متوسط

۲ - ۳ - 6 - 4 نسبت میرایی متوسط

3 - 3 - 1 - 4 نشست متوسط 

4 - 6 - 4 نتایج آزمایشهای مونو تونیک پاسیكلی و شکست

4-7 جمع بندی و نتیجه گیری 

نمایش کامل متن