ارزیابی تحقق حکمروایی خوب و مدیریت شایسته شهری با رویکرد مشارکتی شهروندان(مورد مطالعه: شهرداری رباط کریم)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 406

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_605

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1399

چکیده مقاله:

حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می شود و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمانهای غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای شهر تشکیل شده است، می تواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای استقرار حکمرانی خوب شهری باشد. در جوامع بین المللی حکمروایی خوب شهری را هدایت و مدیریت صحیح و کارامد جامعه در چهارچوب یک نظام اداری پاسخگو، قابل اعتماد، شفاف و مبتنی بر عدالت اجتماعی معرفی کرده اند و این مقصود به منظور ارتقای کیفیت زندگی در شهرها باید با پایداری توسعه انسانی در تمامی جهات همراه گردد. این مقاله با هدف سنجش هارزیابی تحقق حکمروایی خوب و مدیریت شایسته با رویکرد مشارکتی شهروندان در شهرداری رباط کریم بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری تدوین شده است و به بررسی معناداری رابطه بین معیارهای حکمرانی شهری (شفافیت و پاسخگویی، عدالت اجتماعی، آگاهی شهروندی، اعتماد اجتماعی و کارآیی و اثر بخشی) به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد. روش جمعآوری اطلاعات، پیمایشی از طریق پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران۳۰۰ نفر محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرداری رباط کریم در گرو تمرکززدایی، تصمیم سازی و واگذاری اختیارات توأم با پاسخ گویی مناسب؛ بسط و توسعه نهادهای مدنی و ایجاد زمینه جهت مشارکتهای مردمی؛ توجه و تأکید بر رعایت اصول شهروندی با بسترسازی فرهنگی و ... می باشد.

کلیدواژه ها:

الگوی حکمرانی خوب شهری ، مشارکت شهروندی ، مدیریت شهری ، رباط کریم

نویسندگان

بهمن کارگر

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مریم حیدری

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

بابک عباسی کادیجان

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران