تأثیر ویژگی های شغلی و فردی حسابرسان بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال (موردمطالعه: بانک صادرات استان مازندران)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 550

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_108

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تأثیر و یژگی های شغل ی و فردی حسابرسان بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال(موردمطالعه: بانک صادرات استان مازندران) است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روشتوصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی حسابداران و کارکنان تسهیلات مالی بانکصادرات در استان مازندران که تعداد آن 200 نفر است. برای تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرانمحدود، در این تحقیق تعداد نمونه را 132 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش تصادفی انتخاب شدهاست. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوریداده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ایاستفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن بااستفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 0/89 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های شغلی و ویژگی های فردی بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال تأثیرمعناداری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسفندیار ملکیان کله بستی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

ربابه یوسف نژاد

دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران

مصطفی ملکیان

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

عباس خیری خاکی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری موسسه آموزش عالی پارسا