همزیستی پسته با قارچ های مایكوریز در خاک های شور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBACONF02_143

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1399

چکیده مقاله:

پسته (Pistacia vera) به عنوان يک محصول کشاورزي استراتژيک در ايران شناختهمي شود و کشت آن اغلب در مناطق خشک و نيمه خشک گسترش دارد. يکي از مهمترينتنش هايي که در اين مناطق ممکن است بر سر راه توليد اين محصول قرار بگيرد، تنش شورياست. علي رغم اينکه درخت پسته نسبت به ساير گياهان تحمل نسبتاً بيشتري به شوري دارد،شور شدن آب و خاک کشاورزي در سال هاي اخير تأثير به سزايي بر کاهش توليد اين محصولدر مناطق خشک و نيمه خشک ايران داشته است. برخي ميکروارگانيسم هاي مفيد خاک مانندقارچ هاي مايکوريز قادرند با برقراري رابطه همزيستي، رشد گياه را در شرايط شور بهبودببخشند. در واقع اين ميکروارگانيسم هاي همزيست با افزايش سطح جذب ريشه، جذب آبو برخي عناصر کم تحرک را در گياه تسهيل مي کنند. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه قارچ هايمايكوريز با تركيبي از اثرات تغذيه اي، بيوشيميايي و فيزيولوژيكي موجب تسهيل تنش شوريمي شوند و در واقع به عنوان تعديل كننده هاي زيستي در شرايط شوري شناخته مي شوند.

نویسندگان

نجمه پاکدامن

عضو هیات علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

ماریه نادی

عضو هیات علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

امان اله جوانشاه

عضو هیات علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران