ارزیابی پلهای قطعهای پسکشیده تحت اثر حرکات قائم زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE07_456

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق رفتار لرزهاي عرشه ي پلهاي قطعه اي پس کشیده در حالت تاندونهاي چسبیده (bonded) تحت تاثیر مولفه ي قائم زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مدل ارائه شده براساس نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده است. اثرات لغزش بر روي رفتار کابلهاي پس کشیدگی در نظر گرفته شده است. بر اساس این مدل آزمایشگاهی، عرشه پیوسته سه دهانه یک پل ساخته شده به عنوان مطالعه ي موردي در نرمافزار opensees به صورت دو بعدي با در نظر گرفتن روش ساخت، مدل شده است. عرشه ي پل تحت تاثیر پانزده زلزله ي نزدیک گسل مقیاس شده در دو سطح زلزله ي مبناي طرح و بزرگترین زلزله ي قابل وقوع به صورت غیرخطی تحلیل شده است. در تحلیل نتایج تحلیلهاي دینامیکی مشخص شد که بیشترین بازشدگی در وسط دهانه ي میانی و در قسمت فوقانی آن اتفاق میافتد. به منظور ارزیابی عملکرد پل چهار سطح خسارت تعریف شده است. با مقایسه ي پاسخ درز بحرانی با سطوح خسارت تعریف شده به این نتیجه رسیده شد که خساراتی مانند پوسته و خرد شدگی بتن اتفاق نمی افتد اما امکان تسلیم کابل فوقانی در بزرگترین زلزله ي قابل وقوع وجود دارد . براي ارزیابی بعد از زلزله ي پل، تغییرمکانهاي قائم پسماند عرشه در زلزله هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که این مقادیر در هر دو سطح زلزله ناچیز می باشد.

کلیدواژه ها:

پل های قطعه ای پس کشیده ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، تغییر مکان پسماند ، مقیاس مولفه های زلزله

نویسندگان

حسین خرازی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران ،ایران

محمد خانمحمدی

استادیار، دانشگاه تهران، تهران ،ایران