بررسی رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد مالی در شهرداری شاهرود

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF05_189

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

چکیده مقاله:

این تحقیق سعی دارد رابطه مزیت رقابتی و عملکرد مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. جامعه آماري این تحقیق را کارکنان شهرداري شاهرود تشکیل می دهند که حجم نمونه این پژوهش شامل 100 نفر می باشد. روش جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه 16 سؤالی مزیت رقابتی لی و همکاران ( 2006 ) و پرسشنامه 21 سوالی عملکرد مالی عزیزي ( 1390 ) می باشد. روش هاي تجزیه وتحلیل با استفاده از آزمون هاي آلفاي کرونباخ، کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج آزمون ها نشان داد بین مزیت رقابتی و عملکرد مالی شهرداري شاهرود رابطه وجود دارد.

نویسندگان

میثم قربانیان

شهرداری شاهرود

، علی اکبر غلامی

شهرداری شاهرود

مرتضی غریب

شهرداری شاهرود

سید حمید هاشمی

شهرداری شاهرود