جستاری بر طراحی مرکز هنرهای نمایشی خراسان بادر نظر گیری خرده فرهنگ های بومی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 329

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF08_292

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1399

چکیده مقاله:

فرهنگ به عنوان زیربنای ساخت جامعه و طراحی شهری به عنوان علم و هنر تولید فضا برای انسان ها همواره درکانون توجه علوم مختلف بوده اند و آیینها و آداب و رسوم هر ملت، سازنده عناصر فرهنگی جامعه محسوبمی شوند. در روزگار بحران هویت یکی از راههای حفظ هویت فرهنگی، بازگشت به آیین ها و آداب و رسومسنتی و بومی است. هنرهای بومی از مواریث فرهنگی هر منطقه و محمل اصالت ها و ارزش های فرهنگی وهنری هر جامعه محسوب می شوند و بدون شک راهی مطمئن برای زنده نگهداشتن آداب و سنن هر ملت. مردمبا اصالت خودشان زندگی می کنند و هنر سایه ای بر ذهن و زندگی آنها می افکند و از همین رهگذر است کههنر بومی شکل میگیرد که باید آن را معرفی و گسترش داد. استان خراسان از جمله استان هایی ست که دارایفرهنگ و هنری اصیل و غنی بوده و هنرمندان این خطه از دیرباز آثار ارزشمندی را به جامعه هنر عرضه کردهاند؛ اما باید گفت که در بررسی های به عمل آمده به طور مختصر این مسئله مشخص می گردد که امروزه به هنربومی استان و زنده نگهداشتن و تداوم آن در متن زندگی، آن طور که باید اهمیت داده نمی شود. لذا برای پرکردن این خلاء موضوع این پژوهش طراحی مرکز هنرهای نمایشی خراسان با تأکید بر خرده فرهنگ های بومیانتخاب شده است. با توجه به ماهیت تحقیق و موارد ذکر شده در روش تحقیق پژوهش حاضر از شیوه هایتوجیحی تحلیلی و مطالعات پیمایشی بهره گیری خواهد شد. ابزارهای مورد کاربرد تحقیق مطالعات کتابخانه -ای به همراه مطالعات میدانی پروژه مرکز هنرهای نمایشی خراسان می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

تکتم جمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی اترک قوچان

بهزاد علیپور

استادیارگروه معماری موسسه آموزش عالی اترک قوچان