بررسی عامل شانکر باکتریایی پوستی درختان گردو در مناطق مرطوب ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG01_120

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

گونه L . Juglans regia به نام گردوي ایرانی یا گردوي فارسی به دليل ویژگی هاي کم نظير و خصوصيات خوب بسيار مورد توجه است. گردوي ایرانی نسبت به اغلب بيماريهاي ریشه حساس بوده ولی به دليل ویژگی هاي خوب و طبيعی که دارد، در اغلب مناطق گردو خيز ایران کاشت می شود. نمونه هاي مورد نياز از مناظق مرطوب و پربارش در نقاط مختلف کشور حمع آوري شد. نمونه هاي آلوده و مشکوک جمع آوري شده از مناطق مختلف درشدت علائم داراي تفاوت هایی نيز بودند به طوريکه در نمونه برداري از باغات بعضی از مناطق، ترشح شيرابه ها حتی در فصل پایيز به خوبی قابل مشاهده بود. بعد از بررسی ویژگی هاي فنوتيپی و بيوشيميایی جدایه ها و بررسی توان بيماری زایی جدایه ها بر روي نهال دوساله گردو مورد آزمون مولکولی تشخيص باکتري قرار گرفتند و در پایان نمونه هایی که با توجه به علائم مشاهده شده در باغات مشکوک به شانکر باکتریایی بر روي نهال هاي دوساله گردو مایه زنی شدند. مطالعات فنوتيپی و ژنوتيپی لازم بر روي آنها صورت گرفت و عامل بيماري باکتري B. nigrifluens به دست آمد.

نویسندگان

شیوا حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سویل نعمت اللهی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز