بررسی تا یر رهبری تحول گرا بر سازمان های یادگیرنده با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB06_058

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1399

چکیده مقاله:

محبوبيت سازمان یادگيرنده انگيزه محققان و محققان برای شناسایی عواملی است که بر توسعه سازمان یادگيرنده تأثير می گذارند هدف از این پژوهش بررسی تا ير رهبری تحول گرا بر سازمان های یادگيرنده با نقش ميانجی فرهنگ سازمانی در شرکت ها وکارخانجات دانشبنيان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان می باشد روش پژوهش حاضرتوصيفی- پيمایشی و از نوع کاربردی می باشد جامعه مورد نظر در این مطالعه، کليه کارکنان شرکت های دانش بنيان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که با توجه به روش معادلات ساختاری، 385 نفر از 43 شرکتفعال به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد به منظور تحليل داده ها و آزمون فرضيه های تحقيقاز مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج نشان از تایيد تمامی فرضيه های پژوهش بود رهبری تحول گرا برسازمان های یادگيرنده با نقش ميانجی فرهنگ سازمانی تاثير معناداری دارد. بنابراین سازمان ها با وجود رهبران تحول گرا باعث ایجاد فرهنگیادگيری و و رشد و توسعه سازمان یادگيرنده شوند.

نویسندگان

سیروس کشاورز

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

حانیه محمدی

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

شراره طاهری

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران