CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر اعتماد و شفا فسازی سازمانی بر پیشگیری از فساد اداری مالی در شهرداری همدان

عنوان مقاله: تأثیر اعتماد و شفا فسازی سازمانی بر پیشگیری از فساد اداری مالی در شهرداری همدان
شناسه (COI) مقاله: HICONG02_183
منتشر شده در دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده فاطمه معصومی - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، ایران
محمد حکمتی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، ایران
رضا تقوایی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، ایران

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف تأثیر اعتماد و شفا فسازی سازمانی بر پیشگیری از فساد اداری مالی در شهرداری همدان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی و دارای ماهیت كمی بود. جامعه آماری شامل كلیه كاركنان شهرداری همدان در سال 1398 با تعداد كل 800 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و كرجسی با روش تصادفی طبقه ای نسبی به تعداد 260 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری اعتماد پرسشنامه اوزگور و تکتاس 2018، شفافیت سازمانی پرسشنامه هلند و همکاران 2018 و پیشگیری از فساد اداری مالی پرسشنامه رهنورد و همکاران 1389 بود. یافته ها نشان دادند كه سطح اعتماد حدود 62/8% میزان شفاف سازی سازمانی تقریباً 52/6% و پیشگیری از فساد اداری مالی به میزان حدود 56/6% بود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد كه اعتماد به میزان 27 % بر پیشگیری از فساد اداری مالی و نیز شفاف سازی سازمانی به میزان 65 % بر پیشگیری از فساد اداری مالی تأثیرگذار بودند. ابعاد اعتماد به ترتیب اعتماد به سازمان و اعتماد به مدیر بر پیشگیری از فساد اداری مالی در شهرداری همدان تأثیر داشتند و ابعاد شفاف سازی سازمانی به ترتیب پاسخگویی، اعتماد، حسن نیت، صلاحیت و صداقت بر پیشگیری از فساد اداری مالی در شهرداری همدان تأثیرگذار بودند.

کلمات کلیدی:
اعتماد، شفاف سازی سازمانی، پیشگیری از فساد اداری مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1118244/