CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی موانع توسعه مدیریت مشارکتی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: ارزیابی موانع توسعه مدیریت مشارکتی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: VUEM01_080
منتشر شده در همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه حیدری - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
محمدجواد کرم افروز - دکتری فلسفه تعلیم تربیت، استادیار واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
لیلا سهرابی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
سودابه شیروانی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی موانع توسعه مدیریت مشارکتی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاهدر سال تحصیلی 1398-99 است. این پژوهش باهدف شناسایی راهكارهاي و موانع توسعه نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهاي آموزشی به روش پیمایشی اجرا می گردد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماري کلیه مدیران (150 نفر) و دبیران مدارس متوسطه دوم (420 نفر) شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1398-99 می باشد. نمونه آماري تعداد 107 نفر از مدیران و 200 نفر از دبیران با استفاده از جدول تعیین حجم نموند مورگان با روش تصادفی طبقه اي انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که از سه شاخص مدیریت، نیروي انسانی و محیط و ماهیت کار تشكیل شده است.براي تجزیه وتحلیل داده هاي به دست آمده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد پاسخ شرکت کننده ها و میانگین) استفادهگردید. نتایج نشان داد بین فراوانی هاي مشاهده شده و فراوانی هاي مورد انتظار تفاوت معنی داري وجود دارد و عوامل مدیریتیمانع توسعه مدیریت مشارکتی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه می شود. بین فراوانی هاي مشاهدهشده و فراوانی هاي مورد انتظار تفاوت معنی داري وجود دارد و عوامل نیروي انسانی مانع توسعه مدیریت مشارکتی از دیدگاهمدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه می شود. و عوامل محیط و ماهیت کار مانع توسعه مدیریت مشارکتی ازدیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه می شود. بیشترین فراوانی مشاهده شده براي فرضیه سوم مربوط بهگزینه «زیاد» است. بنابراین می توان گفت بین فراوانی هاي مشاهده شده و فراوانی هاي مورد انتظار تفاوت معنی داري وجود دارد.

کلمات کلیدی:
موانع توسعه، مدیریت مشارکتی، مدارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1113070/