بررسی تاثیر زیباسازی مکان های شهری (پارک ها) بر گرایش افراد بر ورزش صبحگاهی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 750

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF08_003

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1399

چکیده مقاله:

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله ضرورتی اجتماعی است. امروزه ورزش صبگاهی یکی از مؤثرترین روش های پیشگیری از اختلالات دوران سالمندی است. ورزش و تحرک صبگاهی موجب به تأخیر انداختن دوران سالمندی می شود. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر زیباسازی مکان های شهری (پارک ها) بر گرایش افراد سالخورده بر ورزش صبحگاهی می باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سالخورده که در پارک شاه گلی تبریز ورزش صبحگاهی انجام می دهند، می باشد. طبق جامعه آماری یاد شده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری این تحقیق برابر 384 انتخاب می گردد. گردآوری داده ها در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه انجام گرفته است. پایایی پرسش نامه این تحقیق با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ 84 % مورد تائید قرار گرفت. در این تحقیق برای تعیین تاثیر بین متغیرها از ضریب همبستگی و از نرم افزار SPSS18 استفاده گردید. با توجه به یافته های تحقیق محیط، فرم، هارمونی و رنگ اماکن شهری (پارک ها) بر گرایش افراد سالخورده بر ورزش صبحگاهی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مولفه هارمونی اماکن شهری دارای بیشترین تاثیر بر گرایش افراد سالخورده بر ورزش صبحگاهی دارد. همچنین معیارهای محیط اماکن شهری، رنگ اماکن ورزشی و فرم اماکن ورزشی به ترتیب در اولویت های بعدی موثر بر بر گرایش افراد سالخورده بر ورزش صبحگاهی قرار دارند.

نویسندگان

محمد اکبرزاده قراخانلو

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه چرخ نیلوفری تبریز، تبریز، ایران