بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: سمنان
شهر موضوع گزارش: دامغان
شناسه ملی سند علمی: R-1066850
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 106
تعداد صفحات: 37
سال انتشار: 1386

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

In order to evaluation of grain yield and some agronomic characteristics of some bread wheat advanced lines and cultivars this experiment was conducted in Moghan Agricultural Research Center in 2006-2007, planting season. This experiment was include two main experiments, first part including ARWYT and BRWYT and second one was PRWYT. In advanced yield trial we had 106 treatments ( in five experiment, four ARWYT and one BRWYT) conducted with randomize complete block design with 3 replication. PRWYT experiment conducted systematically. it had not any replication. Each plot size in both yield trial experiments were (1.2m5اm = 6.2 m2). The result of ANOVA analysis for grain yield in ARWYT2 showed significant differences and others were non significant. That mean compotation with check selected 2 best lines (number 2, 13 with 1272 and 1172 respectively). From PRWYT experiment 45 genotypes (27% genotypes) was selected. Key words: wheat, yield trial, dry land, drought stress