برررسی تاثیر قارچ کش رزالاکسیل ‭(Ridomil-Mancozeb 72% WP) ‬در کنترل بیماری بوته میری خیار بر اثر ‭Phytophthora drechsleri‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
شناسه ملی سند علمی: R-1055961
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 14,130
تعداد صفحات: 30
سال انتشار: 1392

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه خیار از مهم ترین بیماری های محصولات جالیزی است و بیشترین خسارت را در بین بیماری های گیاهی به این محصولات وارد می کند. روشی که بتواند به تنهایی کنترل کافی روی بیماری داشته باشد وجود ندارد. ارقام مقاوم و تناوب زراعی به دلیل ماندگاری عامل بیماری و نیز دامنه میزبانی وسیع موثر نیستند. استفاده از روش های مدیریت تلفیقی با تاکید بر پیش گیری از ورود عامل بیماری واستفاده از قارچ کش های موثر در مدیریت بیماری همواره مورد توجه بوده است. برای ثبت قارچ کش های جدید با هدف ایجاد تنوع در قارچ کش های موثر و در دسترس کشاورزان، تاثیر قارچ کش رزالاکسیل (%‮‭72‬ ‭Rosalaxil PW) ‬و متالاکسیل (%5 ‭Metalaxil WG) ‬به عنوان قارچ کش مرجع در کنترل بیماری بوته میری خیار طی آزمایشاتی در شرایط مزرعه و در شرایط گلخانه با سه روش کاربرد شامل اختلاط با خاک، همراه با آب آبیاری و ترکیب این دو روش بررسی گردید. آزمایش مزرعه با چهار تیمار و چهار تکرار در میکروپلات ها در قالب طرح کاملا" تصادفی انجام و داده ها تجزیه واریانس یک طرفه ‭(One-Way ANOVA) ‬گردید. آزمایشات گلخانه ای با پنج تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه نوبت متوالی اجرا گردید. ارزیابی تیمارها با تعیین درصد گیاهچه های بیمار در مرحله چهار برگی انجام و داده ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. نتایج آزمایش در شرایط مزرعه نشان داد که قارچ کش رزالاکسیل به نسبت 2و 3 درهزار و متالاکسیل به نسبت 2درهزار در یک گروه آماری قرار گرفته و توانسته اند مقدار بیماری را نسبت به شاهد بدون استفاده از قارچ کش به ترتیب ،‮‭74/67 74‬ و ‮‭67‬ درصد کاهش دهند. نتایج آزمایشات گلخانه ای نشان دادند که در روش اختلاط با خاک، رزالاکسیل با مقدار مصرف ‮‭300‬ گرم در هر متر مکعب خاک با ‮‭63/51‬ درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بیشترین اثر را در کنترل بیماری بوته میری خیار داشته و در پایین ترین گروه آماری قرار گرفته است. رزالاکسیل و متالاکسیل با مقدار مصرف ‮‭200‬ گرم در هر متر مکعب خاک به ترتیب با ‮‭45/87‬ و ‮‭44/95‬ درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد از نظر آماری تاثیر یکسان داشته و در یک گروه آماری قرار گرفته اند. در استفاده از قارچ کش ها به روش همراه با آب آبیاری قارچ کش رزالاکسیل به نسبت 3 درهزار با ‮‭74/50‬ درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون استفاده از قارچ کش بیشترین اثر را در کنترل و پیش گیری از بیماری بوته میری خیار داشته است. رزالاکسیل و متالاکسیل به نسبت 2 درهزار به ترتیب با ‮‭58/65‬ و ‮‭58/74‬ درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد از نظر آماری تاثیر یکسان داشته اند. در روش تلفیقی، رزالاکسیل با مقدار مصرف ‮‭300‬ گرم در هر متر مکعب به صورت اختلاط با خاک در مرحله کاشت و به نسبت 3 درهزار در مرحله دو برگی به صورت استفاده همراه با آب آبیاری با ‮‭87/11‬ درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون استفاده از قارچ کش بیشترین اثر را در کنترل و پیش گیری از بیماری بوته میری خیار داشته است. کلمات کلیدی: خیار، بوته میری، گیاهچه میری، مانکوزب، ریدومیل