CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز

عنوان مقاله: شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز
شناسه ملی مقاله: CSIEM01_264
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین کریمیان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان، ایران
سیدحمیدرضا صادقیان - استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
در عصر جدید با توجه به جهانی شدن و فعالیت های اقتصادی در فضای رقابتی جهان و رویش روز افزون شرکت ها و سازمان ها در حیطه کسب و کار جهانی و رقابت آنها برای مداومت حیات و داشتن بیشترین سهم از بازار، اهمیت مدیریت زنجیره تامین بیش از پیش در سازمان ها خود را نشان داد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسائی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز، طرحریزی و انجام گردیده است. در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز از راه های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و خبرگان پالایشگاه اصفهان که با توجه به محدودیت از لحاظ دسترسی به این خبرگان نیاز به نمونه گیری بود و با استفاده از روش کوکران 106 نفر حجم نمونه انتخاب گردید. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون گولموگروف اسمیرینوف، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بوده است. این عوامل با استفاده از مطالعه گسترده در منابع کتابخانه مشابه با هدف تحقیق استخراج با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان پالایش اولیه ای بر روی آن صورت گرفت و با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری روابط ما بین متغیر ها بررسی گردید.

کلمات کلیدی:
مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین پایدار، صنایع نفت و گاز، مدل سازی ساختاری تفسیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1045499/