تاثیر فقر روستایی بر میزان مراجعه با مراکز بهداشتی- درمانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان چابهار)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOLOGY03_165

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

رابطه بین ثروت و سلامت رابطه ای دوسویه است که افزایش هرکدام بر دیگری مستقیما اثرگذار است و همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیران اثرات متقابل فقر بر سلامت و سلامت فقر بوده است و بیشترین تعداد فقرا در روستاها زندگی می کنند. به همین خاطر در ا ین مطالعه نیز به بررسی تاثیر فقر روستایی بر میزان مراجعه مراکز بهداشتی- درمانی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، و مصاحبه بوده است. جامعه آماری روستاهای شهرستان چابهار می باشد (N=40918). با استفاده از فرمول کوکران، 380 نفر روستایی مراجعه کننده به مراکز درمانی عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر فقر روستایی بر میزان مراجعه به مراکز درمانی، از آزمون t تک نمونه ای، جدول توصیفی وضعیت مراجعه کنندگان، آزمون پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستان چابهار رابطه معناداری با سطح همبستگی 0.749 و سطح معناداری (0.000) وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد؛ بین متغیر مراجعه به مراکز درمانی و سایر شاخص رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که تمامی شاخص ها نسبت به متغیر مراجعه به مراکز درمانی دارای رابطه معنادار می باشند، و بعلت وجود فقر در روستاهای چابهار بیشتر افراد مراکز ارزان و نزدیک تر مراجعه می کنند.

نویسندگان

مهرشاد طولابی نژاد

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

اسلام بشکار

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

شاهبخش گرگیج

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

منوچهر پرنیان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران