تبیین رابطه بین هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه ایلام)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 680

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB01_021

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف کلی تبین رابطه بین هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. اطلاعات نظری پژوهش، به روش کتابخانه ای و با به کارگیری نشریات و سایت های اینترنتی گرد آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه ایلام است که بنا بر آمار موجود بالغ بر 6000 نفر می باشند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 150 نفر ازآن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت از اطلاعات 143 نفر از آنها استفاده شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه پیشرفت تحصیلی و هوش اجتماعی برای جمع آوری داده ها استفاده شد که با طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شده بود و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و برای پرسشنامه هوش اجتماعی 0/707و برای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی 0/798 برآورد شد . تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و نرم افزار آماری تحقیق SPSS20 بود. یافته ها نشان میدهد که ابعاد سه گانه هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است. در نهایت فرضیه اصلی این تحقیق یعنی رابطه بین هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تایید میشود.

نویسندگان

احمد خمش آیا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

ندا سلیمی

کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای دولتی، گرایش نظارت و برنامه ریزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

احمد ناروئی

لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه ولایت، دانشکده مدیریت، ایرانشهر، ایران