بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستائی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در سطح یک طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در منطقه 2 کشور در سال 1395

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 736

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_034

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: نظام ارجاع علیرغم کارآمدی مسلم، همواره با چالش های متعددی مواجه می باشد که اگر بهموقع شناسایی و مداخله متناسب انجام نگیرد، ممکن است فقط اسمی از آن باقی بماند به همینجهت تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده می تواند تاثیر بسیار زیادی در توزیع عادلانه بهداشت وسلامت داشته باشد، لذا باید آن را محور دسترسی عادلانه نظام مراقبت سلامت قرار داد. هدف اینپژوهش بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستائی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در سطح یکطرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در منطقه 2 کشور در سال 1395 می باشد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی-مقطعی، با استفاده از پرسشنامه دکترمفتون که روایی و پایاییآن مورد تایید قرار گرفت، انجام شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده های تحقیق از دو روشکتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شد. جهت گردآوری داده های مرتب ط و بیان مسئله از روشکتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و در بخش میدانی، از پرسشنامه 64 سوالی جهت گردآورینظرات بین بیمه شدگان روستائی در شهرهای زیر 20 هزارنفر در مورد متغیرهای تحقیق استفادهشد. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحلهای استفاده و بطور تصادفی از 11 استانمنطقه دو، چهار استان شامل قزوین، اردبیل، همدان و گیلان، انتخاب شدند و بر اساس فرمولکوکران 385 نفر از روستائیان برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج تحلیل های آماری نشان داد که اکثریت مراجعین ازتمامی ده آیتم خدماتی شامل رضایت از خدمات پزشک خانواده ( 57 / 0± 39 / M=4 )، رضایت ازخدمات مامایی ( 65 / 0± 43 / M=4 )، رضایت از خدمات داروخانه ( 74 / 0± 36 / M=4 )، رضایت ازخدمات تصویربرداری ( 16 / 1± 26 / M=3 )، رضایت از آزمایشگاه ( 96 / 0± 90 / M=3 )، رضایت از وضعیتارجاع ( 85 / 0± 82 / M=3 )، رضایت از تزریقات ( 02 / 1± 15 / M=4 )، رضایت از مراجعه اورژانسیM=3/55±1/11) )، رضایت از دفترچه بیمه سلامت ( 77 / 0± 05 / M=4 ) و رضایت از وضعیت فعلینسبت به قبل ( 75 / 0± 30 / M=4 )، دارای رضایت مطلوب بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بنظر می رسد راهکارهایی از جمله استفاده درست ازسیستم از سیستم ارجاع و پزشک خانواده، اطلاع رسانی و آموزش کافی و مستمر به دریافتکنندگان خدمات می تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات داشته باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معصومه نظری

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

منصوره زاغری تفرشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

نسرین پرونیان

اداره کل بیمه سلامت استان قزوین، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

امید رحمانی

دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران