بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات بیوشیمیایی میوه انار(Punica granatum L.)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF10_183

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی میوه انار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار در باغ شوکت آباد بیرجند در طی سال زراعی 1397 انجام گرفت. تیمارهای مورد آزمایش شامل کود اوره با سطوح مختلف 1، 2 و 3 درصد و همچنین تیمار 0 (شاهد) بودند. در این تحقیق شاخصهای مورد مطالعه اسیدیته کل، آنتوسیانین و مواد جامد محلول بودند. نتایج نشان داد که صفات اسیدیته و آنتوسیانین تحت تاثیر غلظتهای مختلف اوره معنیدار شدند اما صفت مواد جامد محلول تحت تاثیر این تیمارها قرار نگرفته و نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیداری نداشت.

نویسندگان

سعیده فدائی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

مهدی خیاط

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرید مرادی نژاد

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند