بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات فیزیکی میوه انار(Punica granatum L.)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 552

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF10_182

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر غلظتهای مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیکی میوه انار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار در باغ شوکتآباد بیرجند در سال 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود نیتروژن از نوع اوره با غلظت های 0 (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد بودند. در این مطالعه شاخصهای وزن، طول و قطر میوه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که اوره 1 درصد وزن میوه را به طور معناداری نسبت به تیمار شاهد افزایش داد اما صفت طول و قطر میوه تحت تاثیر تیمارهای مصرفی قرار نگرفت و در قیاس با تیمار شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعیده فدائی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

مهدی خیاط

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرید مرادی نژاد

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند