CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارتباط بین ارزش ویژه برند با رضایت مشتری در مصرف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبد کاووس

عنوان مقاله: ارتباط بین ارزش ویژه برند با رضایت مشتری در مصرف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبد کاووس
شناسه (COI) مقاله: SPORTCONF06_053
منتشر شده در ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید رسول آبادی - کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی (بازاریابی ورزشی) دانشگاه گنبد کاووس
خدیجه ترکیان - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه گنبد کاووس
جواد هراتی - دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس
آرزو قادری - دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه گنبد کاووس

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با رضایت مشتری در مصرف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبد کاووس است. تحقیق از نظر هدف و روش کاربردی و توصیفی و از نوع همبستگی که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق کلیه مصرف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی که حداقل یکبار از پوشاک ورزشی ایرانی در سال 1394 استفاده کرده باشند، تشکیل شد. حجم نمونه 384 نفر که از روش نموگیری، تصادفی ساده جهت جمع آوری داده ها و از پرسشنامه های استاندارد، ارزش ویژه برند و رضایت مشتری Aaker که مشتمل بر 17 ، 17 گویه می باشند استفاده شده است. آلفای کرونباخ این پرسش نامه ها، 0/83، 0/76 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها وجود رابطه بین ارزش ویژه برند با رضایت مشتری در مصر ف کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبد کاووس را نشان می دهد p‹0/05 بدین منظور می توان از تبلیغات هدفمند در سطح گسترده با استفاده از رسانه های جمعی و تبلیغات دهان به دهان از طریق مشتریان، سطح آگاهی و تداعی های برند خدمات را که موجب رضایت مشتریمی شود را ارتقاء بخشید .

کلمات کلیدی:
ارزش ویژه برند، رضایت مشتری، مصرف کنندگان، پوشاک ورزشی ایرانی، گنبد کاووس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1031650/