بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر کیفت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF06_037

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 148 نفر به عنوان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش تفکرانتقادی رجایی 1393 با پایایی 0/913 و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون 1973 و با پایایی 0/846 می باشد. همچنین برای سنجچش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار lisrel استفاده شده است روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل: آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که تفکر انتقادی و مولفه های آن تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام ستون ضریب بتا استاندارد نشان داد که مولفه استدلال استقرایی با ضریب 0/636 دارای بیشترین تاثیر می باشد.

نویسندگان

عبدالله مصلحی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

فاطمه مصلحی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

حسین منفرد

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

عظیم صلای کجور

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی