تحلیل وضعیت هدف گذاری برنامه های ورزشی تلویزیون

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_139

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی : هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت موجود هدف گذاری برنامه های ورزشی تلویزیون و عوامل پیدایش چنین وضعیتی بود.روششناسی تحقیق : روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای یا مبنایی و جامعه آماری پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانهای درون سازمان صدا و سیما و خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان برنامه های ورزشی؛ مدیران گروه های ورزش تلویزیون؛ سیاستگذاران ورزش سازمان صدا و بوده و در بخش متخصصان رسانهای بیرون از سازمان صدا و سیما نیز از نظرات متخصصان رسانه ای/ورزشی و اساتید دانشگاه استفاده شد. شیوه نمونه گیری نظری و ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با اینکه پس از انجام 17 مصاحبه به این نتیجه دست یافتیم که اطلاعات جدید همان تکرار اطلاعات قبلی است، به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 20 مصاحبه را به انجام رساندیم.یافته های تحقیق : از دیدگاه متخصصان مورد مطالعه؛ برنامه های ورزشی تلویزیون با هدف جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی تولید میشوند. یافته ها اذعان دارد که هدفگذاری تولید برنامه های ورزشی متاثر از اهداف روزمره، رویدادها، موضوعات سطحی و مبتنی بر حاشیه، عوامفریبی و پر کردن آنتن است و به واقع هدف عمده و اساسی دنبال نمیشود و فقط به دنبال سرگرم کردن مردم هستند. از سوی دیگر، میتوان اظهار داشت که در شرایط کنونی، هدف اصلی از تولید برنامه های ورزشی، شاید کسب درآمد و سود اقتصادی، جذب آگهی تجاری و تامین منافع مالی تلویزیون است. همچنین عوامل موثر در شکلگیری هدف موجود تولید برنامه های ورزشی در تلویزیون (جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی)، شامل مشکلات اقتصادی تلویزیون، فقدان نظام ارزیابی طرح و برنامه، فقدان گروه های تخصصی ورزش در شبکه های تلویزیون، مدیران غیرمتخصص (رسانه ای/ورزشی) در تلویزیون میشود.نتیجه گیری : به نظر میرسد برای دوری از وضعیت موجود هدف گذاری و حرکت به سمت دریچه ای مطلوب، باید تلویزیون فضایی رقابتی و به دور از انحصار ایجاد نماید تا سرمایه گذاران و برنامه سازان توانمند و خلاق وارد عمل شوند و به بهبود وضعیت و ترمیم شرایط اقتصادی کمک نمایند. از سوی دیگر بکارگیری مدیران متخصص رسانهای و ورزشی موجب میشود که گروه های تخصصی ورزش دوباره در شبکه های تلویزیون راه اندازی شود و همچنین برنامه مدونی برای ارزیابی طرح و برنامه تدوین شود.

نویسندگان

مهدی مرادی

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

محمود گودرزی

استاددانشگاه تهران

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

حبیب هنری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی