بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_126

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی : هدف از انجام تحقیق، بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه روزنامه نگاران - خبرنگاران ورزشی بود.روش شناسی تحقیق : روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای، روش اجرا پیمایشی و نوع تحقیق به صورت کاربردی بود. جامعه آماری شامل روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی و حدود 400 نفر، نمونه آماری طبق جدول مورگان مشتمل بر196 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. پرسشنامه شامل 63 سوال و در 9 زیرمقیاس بود. پس از بررسی اولیه و مطالعات گسترده توسط گروه تحقیق، پرسشنامه ای تهیه و جهت بررسی روایی از نظرات 15 متخصص و استاد دانشگاه در حوزه های مطالعاتی علوم ارتباطات، ورزش و اخلاق استفاده شد و پس از اعمال نظرات، پرسشنامه برای مطالعه مقدماتی تدوین شد و پرسشنامه در همه مولفه ها پایا بود. از آمار توصیفی جهت توصیف وضعیت پاسخگویان، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها و با توجه به طبیعی بودن داده ها از آزمونهای t-test تک نمونه ای و مستقل برای بررسی معناداری فرضیه ها استفاده شد.یافته های تحقیق : نتایج آزمون t تک گروهی نشان داد که از دیدگاه روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندی آنها به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری (اصل آزادی مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقلال و شرافت حرفه ای، اصل عینیت، اصل انجام وظیفه نگهبانی در برابر سوءنیتهای دولتی، اصل راهنمایی و هدایت عمومی) اختلاف معناداری وجود دارد.نتیجه گیری : پیشنهاد میشود که دوره های آموزشی متناسب، جهت آشناسازی خبرنگاران و روزنامه نگاران ورزشی با اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری و چگونگی انجام و اقدام آن توسط موسسات و نهادهای مرتبط رسانه ای صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

روزنامه نگاران ورزشی ، خبرنگاران ورزشی ، اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری

نویسندگان

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

مهدی مرادی

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

حبیب هنری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی،

ستار مرادی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی