بررسی تاثیر ویژگی های فروش اینترنتی بلیت در قصد خرید تماشاگران فوتبال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSF01_099

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات نوع و ماهیت بازارها را متحول نموده و بازارهایی تحت عنوان بازارهای اینترنتی و بازارهای مجازی را به وجود آورده است که این نوع بازارها ماهیتی کاملا متفاوت از بازارهای فیزیکی داشته و رفتارمشتریان در آن ها کاملا متفاوت است. این امر مستلزم شناخت بازارهای اینترنتی و ماهیت آنان بوده تا از این طریق بتوان استراتژی های بهتری جهت کسب مزیت رقابتی در این بازارها تدوین کرد. تحقیق حاضر شناساییکارکردهای متفاوت فروش بلیت اینترنتی برای تماشاگران را در سه مولفه عوامل فناوری، عوامل خرید و عوامل محصول بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاههای کشور بود. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد 320 نفر. پرسشنامه اصلی پژوهش توسط نظری و همکاران 1391 طراحی و مورد استفاده قرار گرفته بود. وی برای تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی سوالات استفاده کرده بود. α=0.96 سوالات پرسشنامه دارای 6 بخش اصلی بود (امنیت، قابلیت به کارگیری، تسهیلات، اعتماد، تحویل، ارزش محصول). یافته ها نشان داد، حساب کاربری اختصاصی (امنیت) و اطلاعات کامل بلیت (قابلیت به کارگیری) و عملکرد بی نقص سایت (اعتماد) مهم ترین ویژگی های تاثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی تماشاگران بوده اند.

نویسندگان

میثم رحیمی زاده

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

محمود گودرزی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

سید نصراله سجادی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران