بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک در ورزش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSF01_098

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی الان، علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی می تواند بر تجارت های مختلف تاثیرگذار باشند؛ شبکه های اجتماعی به منزله یک مشخصه اجتماعی، نیرویی محرکه و پایه ای، برای انسجام اجتماعی درتجارت های الکترونیک نقش بسیار مهمی دارند. هدف این مقاله بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک در ورزش است. روش این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی -است. جامعه آماری این پژوهش شامل فدراسیون ها و باشگاه هایی بود که در تجارت الکترونیک فعال بودند. ابزار گردآوری پرسشنامه ایرانی 1392 با سه متغیر شبکه اجتماعی شامل منابع اجتماعی اطلاعات، هم پیوندی و محتوای روابط اجتماعی بود. پایایی پرسشنامه 0/88 گزارش شد. نتایج به دست آمده، پایداری تجارت الکترونیک تابعی از ابعاد اجتماعی است که نیازمند نوعی شرایط اجتماعی است. در میان شاخص های سه گانه شبکه های اجتماعی، شاخص منابع اجتماعی اطلاعات بیشترین تاثیر را بر موفقیت تجارت الکترونیک دارد؛ همچنین شاخص محتوای روابط اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قصد کارآفرینانه داشت.

نویسندگان

میثم رحیمی زاده

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

محمود گودرزی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

سید نصراله سجادی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران